7 Azs 267/2014 - 22

29. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • 7 Azs 76/2005

Právní věta


Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A. Ch., zastoupený Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem U Starého Mostu 111/4, Děčín III, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 11. 2014, č. j. 78 A 19/2014 – 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 11. 2014, č. j. 78 A 19/2014 - 19, byla pro opožděnost odmítnuta žaloba, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 4. 9. 2014, č. j. CPR-9101-2/ČJ-2014-930310-V237, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend, ze dne 17. 4. 2014, č.j. KRPB-288647-59/ČJ-2013-040022-SV, kterým bylo stěžovateli uloženo vyhoštění a stanovena doba, po kterou nelze umožnit vstup na území členských států EU.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížností, která byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena dne 9. 12. 2014.

Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s.

Podle ust. § 37 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně. Podle ust. § 106 odst. 3 věta první s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V daném případě stěžovatel neuvedl, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek krajského soudu napadá a co navrhuje. Nejvyšší správní soud nemohl bez doplnění těchto náležitostí v řízení o kasační stížnosti stěžovatele pokračovat, proto jej usnesením ze dne 15. 12. 2014, č.j. 7 Azs 267/2014 - 9, vyzval k doplnění kasační stížnosti, tj. k odstranění všech výše uvedených nedostatků, ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této výzvy a poučil jej podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 18. 12. 2014, nicméně vytýkané nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě odstraněny. Stěžovatel ani jeho zástupce na výzvu soudu nereagovali.

Jelikož kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti, nelze pro tento nedostatek v řízení pokračovat, a proto Nejvyšší správní soud rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 7 Azs 267/2014 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies