Nad 74/2015 - 75

30. 06. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petr Sedláka a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: Ing. T. M., proti žalovanému: Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 9. 2014, čj. 474260/2014, o nesouhlasu Městského soudu v Praze s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2014, čj. 48 A 39/2014 - 50, kterým mu byla věc postoupena,

takto :

K projednání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 10 A 30/2015 je příslušný Krajský soud v Praze.

Odůvodnění :

[1]

Městský soud v Praze předložil Nejvyššímu správnímu soudu k posouzení otázku, který soud je místně příslušný k projednání žaloby původně podané u Krajského soudu v Praze, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ze dne 30. 9. 2014, čj. 474260/2014.

[2]

Předmětem řízení v projednávané věci proto byla právní otázka, podle jakých kritérií se pro účely určení místní příslušnosti krajského soudu k řízení před ním posuzuje, co (jaká entita) je správním orgánem ve smyslu § 7 odst. 2 věty první a věty druhé s. ř. s., a jaká správním orgánem není, přezkoumává-li soud rozhodnutí nebo jiný zásah, jehož původcem je instituce s celostátní působností vnitřně členěná na určité dílčí části či složky.

[3]

Posuzovaná otázka byla předmětem rozhodování rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, který přijal v usnesení ze dne 5. 5. 2015, čj. Nad 288/2014 - 58, následující závěr: „Pobočky krajských pozemkových úřadů zřízené podle § 2 odst. 4 zákona o SPÚ, tedy podle zákonné úpravy účinné od 1. 1. 2013, jsou v případech, kdy rozhodují jako správní orgány prvního stupně v řízeních o pozemkových úpravách, správními orgány v kompetenčním smyslu s územní působností vymezenou organizačním řádem Státního pozemkového úřadu. Správními orgány v kompetenčním smyslu byly i pozemkové úřady podle § 19 pozemkového zákona, ve znění účinném do 31. 12. 2012. V takových případech je třeba pobočku krajského pozemkového úřadu, resp. okresní pozemkový úřad, považovat za správní orgán prvního stupně, jehož sídlo je určující pro místní příslušnost krajského soudu dle § 7 odst. 2 s. ř. s.“ V podrobnostech lze odkázat na obsáhlé odůvodnění citovaného usnesení, které je dostupné na www.nssoud.cz.

[4]

Na souzenou věc rozhodnutí rozšířeného senátu dopadá obdobně, byť se ve věci nejedná o rozhodování o pozemkových úpravách, ale o umožnění nahlížení do správního spisu, neboť svou kompetenci k rozhodování správní orgán prvního stupně – tedy Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, opírá shodně o § 2 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů.

[5]

V nyní projednávané věci ze spisu Městského soudu v Praze vyplývá, že rozhodnutí prvního stupně vydal podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2013 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Kladně. Město Kladno se nachází v obvodu Krajského soudu v Praze (bod 2. Přílohy č. 2 a bod č. 26 Přílohy č. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů), a proto je k řízení o žalobě v projednávané věci místně příslušný Krajský soud v Praze.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. června 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Nad 74/2015 - 75, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies