4 As 44/2015 - 25

09. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: V. M., zast. Mgr. Martinem Chocholouškem advokátem, se sídlem Písecká 2192/15, Praha 3, proti žalovanému: Městský úřad Pacov, se sídlem náměstí Svobody 1, Pacov, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 1. 2015, č. j. 10 A 86/2014 – 43,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce Mgr. Martina Chocholouška, advokáta, se sídlem Písecká 2192/15, Praha 3.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce se žalobou domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného s odůvodněním, že dne 19. 7. 2010 podal návrh na výkon rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 11. 2008, č. j. Výst. 4367/2007/Ma, kterým bylo J. B. nařízeno odstranění rekreační chaty. Žalovaný poté zahájil exekuční řízení, které však dne 20. 9. 2010 přerušil do doby vyřešení předběžné otázky. Žalovaný tak podle žalobce neprovedl exekuci a je nečinný. Žalobce proto navrhl, aby byla žalovanému uložena povinnost „vydat exekuci“ ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozsudku.

[2]

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 28. 1. 2015, č. j. 10 A 86/2014 – 43, žalobu zamítl a rozhodl dále, že žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

[3]

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalobce včas blanketní kasační stížnost.

[4]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 3. 2015, č. j. 4 As 44/2015 – 10, žalobce vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a dále jej vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů napadá shora uvedené usnesení městského soudu a co navrhuje.

[5]

Soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč byl na účet Nejvyššího správního soudu připsán dne 17. 3. 2015.

[6]

V podání ze dne 2. 4. 2015 doručeném téhož dne Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatel uvedl, že svou kasační stížnost bere zpět a dále požádal o vrácení soudního poplatku k rukám svého zástupce.

[7]

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. před středníkem soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti

[8]

Protože projev vůle žalobce, jímž jednoznačně došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Za této procesní situace již není třeba odstraňovat vady kasační stížnosti.

[9]

Podle § 10 odst. 3 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích „soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“ Podle odst. 5 téhož ustanovení „v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.“

[10]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, a řízení bylo pro zpětvzetí kasační stížnosti zastaveno předtím, než bylo vydáno rozhodnutí o věci samé, rozhodl soud výrokem III. tak, že se stěžovateli vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, tedy ve výši 4.000 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce stěžovatele Mgr. Martina Chocholouška, advokáta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. dubna 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. 4 As 44/2015 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies