9 Azs 39/2015 - 36

30. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: L. M. R. P., proti žalovanému: Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, se sídlem Křižíkova 12, Praha 8, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 12. 2014, č. j. KRPA-488009-21/ČJ-2014-000022, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2015, č j. 4 A 7/2015 - 25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Podanou kasační stížností brojil žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 12. 2014, č. j. KRPA-488009-21/ČJ-2014-000022. Tímto rozhodnutím byl stěžovatel zajištěn na 60 dnů ode dne omezení osobní svobody podle § 129 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném v rozhodné době, za účelem předání podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 604/2013).

[2]

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti. Jednou z nich je i povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti. Dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3]

Stěžovatel podal kasační stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem, navrhl proto, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud uvedený návrh zamítl usnesením ze dne 2. 4. 2015, č. j. 9 Azs 39/2015 - 29, jelikož stěžovatel nekonkretizoval ani nedoložil svou majetkovou situaci, ačkoli k tomu byl ze strany zdejšího soudu vyzván.

[4]

Uvedeným usnesením ze dne 2. 4. 2015 byl stěžovatel současně vyzván k předložení plné moci advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo k prokázání, že sám má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. K vyhovění výzvě byla stěžovateli stanovena lhůta jednoho týdne ode dne jejího doručení. Zmíněné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 4. 2015 na základě § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s 42 odst. 5 s. ř. s. a § 120 s. ř. s. K doručení došlo uplynutím 10 dnů poté, co byla zásilka připravena k vyzvednutí. Doručující orgán totiž nezastihl stěžovatele, a proto mu zanechal výzvu k vyzvednutí zásilky ve lhůtě 10 dnů, v níž si ji však stěžovatel nevyzvedl.

[5]

Určená týdenní lhůta k vyhovění výzvě k předložení plné moci pro advokáta či doložení vlastního odpovídajícího vysokoškolského právnického vzdělání uplynula v pátek 24. 4. 2015. Do dne vydání nynějšího usnesení o kasační stížnosti výzvě stěžovatel nevyhověl, ačkoli byl poučen o tom, že procesním důsledkem nevyhovění je odmítnutí kasační stížnosti.

[6]

Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud návrh usnesením odmítne taktéž tehdy, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo nebyl přes výzvu soudu odstraněn. Uvedené ustanovení dopadá na stěžovatele, který přes výzvu neodstranil nedostatek podmínek řízení, proto byla jeho kasační stížnost odmítnuta dle citovaného ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7]

O nákladech řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 9 Azs 39/2015 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies