9 Afs 40/2015 - 17

02. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: JUDr. I. M., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 3. 2014, č. j. 6675/14/5000-14306-711513, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 1. 2015, č. j. 30 Af 2/2015 – 25,

takto :

I . Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností shora označené usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného.

[2]

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3]

Stěžovatel uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích].

[4]

Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 4. 3. 2015, č. j. 9 Afs 40/2015 – 8, vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od jeho doručení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a zároveň jej poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví. Zmíněné usnesení mu bylo doručeno ve středu dne 11. 3. 2015.

[5]

Podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), končí lhůta stanovená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k zaplacení soudního poplatku stanovená uvedeným usnesením tak uplynula ve středu 18. 3. 2015. Stěžovatel však na výzvu k zaplacení soudního poplatku žádným způsobem nereagoval.

[6]

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu - do dnešního dne zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[7]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, sp. zn. 9 Afs 40/2015 - 17, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies