10 As 35/2015 - 30

15. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: F. O., proti žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 427/16, Praha 2, proti sdělení žalovaného ze dne 22. 4. 2014, čj. MSP-74/2014-OK-STIZ/3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2015, čj. 46 A 7/2015-58,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

[1]

Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Praze. Kasační stížnost podal přímo stěžovatel, aniž by současně předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti, resp. aniž by doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nebyla tak splněna podmínka řízení stanovená v § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

[2]

Usnesením ze dne 3. 3. 2015, čj. 10 As 35/2015-11, proto Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě dvou týdnů popsaný nedostatek odstranil buď předložením plné moci udělené advokátovi, nebo prokázáním zákonem požadovaného vzdělání. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 5. 3. 2015; o následcích nesplnění v něm uvedené výzvy byl stěžovatel poučen.

[3]

Stěžovatel do dnešního dne na výzvu nereagoval a vytknutou absenci podmínky řízení nenapravil.

[4]

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl.

[5]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 10 As 35/2015 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies