4 As 41/2015 - 18

17. 03. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: BARNOM s. r. o., IČ: 259 15 061, se sídlem Dobrovského 252, Lanškroun, zast. Mgr. Tomášem Bobkem, advokátem, se sídlem Plzeňská 1972/158, Praha 5, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 4. 2. 2015, č. j. 52 A 35/2014 - 67,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 4. 2. 2015, č. j. 52 A 35/2014 - 67, zamítl žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 24. 3. 2014, č. j. KrÚ - 15581/2014/ OŠK OKPP, jímž krajský úřad zamítl odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Lanškroun ze dne 2. 8. 2013, č. j. MULA 18453/2013 RP 5. Městský úřad tímto rozhodnutím uložil žalobci pokutu za provedení prací v městské památkové zóně města Lanškroun na střeše objektu č. p. 127 v ulici Boženy Němcové bez vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

[2]

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

[3]

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 2. 2015, č. j. 4 As 41/2015 - 10, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení. Nejvyšší správní soud poučil stěžovatele o tom, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Zároveň byl stěžovatel poučen o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků.

[4]

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví“.

[5]

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta sedmi dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 25. 2. 2015, č. j. 4 As 41/2015 - 10, doručeném stěžovateli dne 4. 3. 2015, uplynula ve středu dne 11. 3. 2015. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[6]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. března 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. 4 As 41/2015 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies