7 As 41/2015 - 30

20. 05. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Hubáčkem v právní věci žalobce: R. N., zastoupený Mgr. Kamilem Fotrem, advokátem se sídlem Náchodská 67, Praha 9, proti žalovanému: Krajský úřad kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, o opravě chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti,

takto :

Ve výroku zkráceného písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. března 2015, č. j. 7 As 41/2015 – 21, který byl bez odůvodnění vyvěšen na úřední desce soudu, a ve výroku písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. března 2015, č. j. 7 As 41/2015 – 23, se opravuje slovo „osudu“ na slovo „soudu“.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud podle zkráceného písemného vyhotovení rozsudku ze dne 19. března 2015, č. j. 7 As 41/2015 – 21, který byl bez odůvodnění vyvěšen na úřední desce soudu, rozhodl tak, že: „Rozsudek Krajského osudu v Brně ze dne 5. 2. 2015, č. j. 62 A 95/2013 - 73, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení“.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. března 2015 s takto formulovaným výrokem a s vypracovaným odůvodněním byl posléze pod č. j. 7 As 41/2015 - 23 zaslán i účastníkům řízení a nabyl právní moci dne 20. 4. 2015.

Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

V tomto případě bylo při tvorbě zkráceného písemného vyhotovení rozsudku a úplného písemného vyhotovení shora uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu v důsledku „chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti“ uvedeno ve výrocích rozsudku nesprávné slovo „osudu“ namísto správného slova „soudu“.

V této věci jde o posouzení právní otázky, zda pod pojem „chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti“ lze podřadit tento případ, kdy Nejvyšší správní soud uvedl ve výrocích obou písemných vyhotovení rozsudků stran zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně nesprávné slovo „osudu“ a zda toto slovo lze opravit tímto usnesením na správné slovo „soudu“.


Pro výklad pojmu „chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti“ v ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. se lze obrátit k judikatuře vztahující se k ust. § 164 o. s. ř., podle které předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, které bylo uveřejněno pod R 37/1969, opravit rozsudek podle § 164 o. s. ř. je možné jen v případech, kde jde o chyby v psaní a počtech a dále o takové chyby, které jsou jako zřejmé nesprávnosti podobného původu jako chyby v psaní a počtech, tj. k nimž došlo jen zjevným a okamžitým selháním v duševní či mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhlášení nebo vyhotovení rozsudku, a které jsou každému zřejmé; zřejmost takové nesprávnosti vyplývá zejména z porovnání výroku rozsudku s jeho odůvodněním, případně i z jiných souvislostí.

Nejvyšší správní soud, resp. předseda senátu tohoto soudu má za to, že podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. a ve světle judikátu R 37/1969, který je použitelný i v soudním řízení správním, je možno provést uvedenou opravu ve výroku již citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu.

Při tvorbě zkráceného písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. března 2015, č. j. 7 As 41/2015 – 21, došlo k chybě v psaní a ke zjevné nesprávnosti v jeho výroku, neboť je v něm uvedeno, že se zrušuje tam označený rozsudek Krajského „osudu“ v Brně ze dne 5. 2. 2015, č. j. 62 A 95/2013 - 73, a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení, ačkoliv je ze spisu zřejmé, že se ruší rozsudek Krajského soudu v Brně. Uvedení chybného slovního výrazu „osudu“ namísto správného slova „soudu“ je proto chybou v psaní i jinou zjevnou nesprávností, která má původ v zjevném selhání v mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhotovení zkráceného písemného rozsudku Nejvyššího správního soudu. Při tvorbě úplného písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. března 2015, č. j. 7 As 41/2015 – 23, rovněž došlo ke zjevnému selhání v mechanické činnosti osoby, která vyhotovovala tento výrok rozsudku. Je tomu tak proto, že v důsledku přetažení již citované chyby ze zkráceného písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu uvedenou osobou, spočívající v nesprávném slovním výrazu „osudu“ namísto správného slova „soudu“, se tak dostala popsaná nesprávnost i do úplného vyhotovení citovaného rozsudku, který byl posléze doručen účastníkům řízení. Zřejmost takové nesprávnosti vyplývá z obsahu spisového materiálu.

Z těchto důvodů bylo proto rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení a obě zjevné nesprávnosti tak byly opraveny.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 7 As 41/2015 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies