10 As 32/2015 - 84

15. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: Mgr. T. P., proti odpůrci: Obec Horská Kvilda, se sídlem Horská Kvilda 40, Vimperk, zast. JUDr. Janem Marečkem, advokátem se sídlem Na Švihance 1476/1, Praha 2, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) A. G., II) A. H., III) A. S., IV) L. S., ve věci návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Územního plánu obce Horská Kvilda ze dne 30. 4. 2013, čj. 4/2013, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 12. 2014, čj. 59 A 2/2014-102,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu na účet navrhovatele do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

[1]

Navrhovatel (dále jen „stěžovatel“) jako vlastník pozemku v katastrálním území obce Horská Kvilda se u krajského soudu žalobou domáhal zrušení opatření obecné povahy, čj. 4/2013, Územní plán obce Horská Kvilda, z důvodu jeho nezákonnosti. Krajský soud rozsudkem označeným v záhlaví žalobu zamítl. Stěžovatel proto podal proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost, datovanou dnem 20. 2. 2015.

[2]

Po předběžném posouzení věci Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[3]

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

[4]

Z doručenky na č. l. 124 spisu krajského soudu vyplývá, že rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen prostřednictvím datové schránky dne 5. 2. 2015 (čtvrtek). Rozsudek krajského soudu obsahoval řádné poučení o opravných prostředcích včetně lhůty k podání kasační stížnosti. Podle pravidel počítání lhůt v § 40 odst. 2 s. ř. s. [l]hůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k podání kasační stížnosti tedy uběhla dne 19. 2. 2015 (čtvrtek). Lhůta je ovšem zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).

[5]

Kasační stížnost byla zdejšímu soudu prostřednictvím držitele poštovní licence doručena až 23. 2. 2015 (pondělí). K tomu, aby mohla být kasační stížnost stěžovatele považována za včasně podanou, musel by jí stěžovatel k poštovní přepravě podat nejpozději dne 19. 2. 2015. Ze samotné kasační stížnosti však vyplývá, že tomu tak být nemohlo, neboť kasační stížnost byla sepsána až dne 20. 2. 2015 (pátek). Rovněž z obsahu soudního spisu jednoznačně plyne, že zásilka byla podána na poště až dne 20. 2. 2015.

[6]

Soud tak nemá pochybnosti o tom, že kasační stížnost byla podána po marném uplynutí zákonné lhůty k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.

[7]

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[8]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel zaplatil za podanou, nicméně opožděnou kasační stížnost soudní poplatek ve výši 5000 Kč (č. l. 40 spisu NSS), soud mu dle § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tento poplatek vrací. Soudní poplatek ve výši 5000 Kč bude stěžovateli vrácen do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Za tímto účelem ať stěžovatel soudu neprodleně písemně sdělí číslo svého bankovního účtu, na který lze uvedený soudní poplatek vrátit.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 10 As 32/2015 - 84, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies