1 As 35/2015 - 34

12. 08. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobkyně: MUDr. Š. C., zastoupena JUDr. Michaelem Kučerou, bytem Milešovská 846/1, Praha 3, proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2015, čj. 10 A 201/2014 – 25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) v záhlaví uvedeným usnesením zastavil řízení o žalobě žalobkyně pro neuhrazení soudního poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení městského soudu žalobkyně (stěžovatelka) napadla kasační stížností.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka udělila plnou moc pro řízení před Nejvyšším správním soudem JUDr. M. K. Tento zástupce sice patrně má vysokoškolské právnické vzdělání, podle evidence vedené Českou advokátní komorou však není advokátem.

Nejvyšší správní soud upozornil stěžovatelku usnesením ze dne 9. 7. 2015, čj. 1 As 35/2015 - 32, že podmínkou řízení o kasační stížnosti je zastoupení advokátem, nikoliv jakoukoliv osobou s právnickým vzděláním (byť by se jednalo o osobu blízkou). Soud proto stěžovatelku v daném usnesení zároveň vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, případně podala žádost o ustanovení zástupce pro toto řízení. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 16. 7. 2015. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Ke dni vydání tohoto rozhodnutí, a tedy po marném uplynutí lhůty k předložení požadované plné moci, stěžovatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. a jedná se tak o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelkou k výzvě soudu odstraněn. Ke stejnému závěru ostatně dospěl kasační soud i ve stěžovatelce známém usnesení ze dne 5. 8. 2015, čj. 1 As 124/2015 - 36. Nejvyšší správní soud proto ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 12. srpna 2015

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. 1 As 35/2015 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies