2 As 38/2015 - 34

24. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: P. J., proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2013, č. j. 15944/UP/2013/Kd, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 1. 2015, č. j. 30 A 91/2013 - 44,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. 2. 2015 ve shora označené věci prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) podání žalobce (dále jen „stěžovatel“) ze dne 11. 2. 2015, v němž stěžovatel brojil proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu (dále jen „napadený rozsudek“) a požadoval jeho „anulaci“; současně s tím však nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 10. 3. 2015, č. j. 2 As 38/2015 – 10, stěžovatele upozornil, že podle § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví kasační stížnost, a zároveň ho vyzval k zaplacení soudního poplatku, k předložení plné moci udělené advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a k odstranění vad kasační stížnosti, a to do jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[2]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3]

Výše uvedené usnesení o výzvě k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli doručeno dne 13. 3. 2015 (viz doručenka založená na č. l. 12 spisu Nejvyššího správního soudu). Poslední den lhůty k zaplacení soudního poplatku tak připadl na den 13. 4. 2015; stěžovatel však v této lhůtě ani později soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Za této situace je již nerozhodné, že stěžovatel rovněž nedostál povinnosti ve stanovené lhůtě předložit soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti.

[4]

Nejvyšší správní soud pro úplnost podotýká, že mu byla dne 23. 3. 2015 a 12. 4. 2015 doručena podání, v nichž stěžovatel opět vyjadřoval své výhrady proti postupu krajského soudu (např. v nich uvedl, že žalobu bere zpět, žádá vrácení zaplaceného soudního poplatku, odvolání nepodal, nepovolil soudní řízení atp.). Dle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Krajský soud však o stěžovatelově žalobě rozhodl dne 19. 1. 2015 napadeným rozsudkem; následné zpětvzetí žaloby tedy nemohlo mít pro řízení o stěžovatelově kasační stížnosti žádné procesní důsledky.

[5]

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2015, sp. zn. 2 As 38/2015 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies