3 Afs 34/2015 - 30

19. 08. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 9. 2013, č. j. 23384/13/5000-14402-809436, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 16. 1. 2015, č. j. 59 Af 10/2014 – 79,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce napadl včasnou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 9. 2013, č. j. 23384/13/5000-14402-809436, ve věci dodatečného daňového přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013. Ve své kasační stížnosti žalobce požádal o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 24. 7. 2015, č. j. 3 Afs 34/2015 - 23, Nejvyšší správní soud žalobci přiznal částečné osvobození od soudních poplatků, a to ve výši 80%. Dospěl totiž k závěru, že se žalobce nachází v tíživé finanční situaci, současně však neshledal existenci takových zvlášť závažných důvodů pro prolomení zásady ovládající platnou úpravu osvobození od soudních poplatků, podle níž má žalobce nést část nákladů řízení, aby pociťoval odpovědnost s vedením řízení spjatou. Nejvyšší správní soud uvedeným usnesením žalobce dále vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 1.000 Kč a za návrh na přiznání odkladného účinku ve výši 200 Kč. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 10. 8. 2015 v souladu s § 49 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Žalobce soudní poplatek neuhradil, ve svém podání ze dne 17. 8. 2015 opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud se nejprve zaměřil na obsah podání žalobce ze dne 17. 8. 2015. Soud připomíná, že o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků již bylo pravomocně rozhodnuto usnesením ze dne 24. 7. 2015, č. j. 3 Afs 34/2015 - 23, a tímto rozhodnutím je soud vázán. V podání ze dne 17. 8. 2015 neuvedl žalobce žádné nové skutečnosti, které by mohly uvedené závěry zvrátit. Nejvyšší správní soud již proto o nové žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků znovu nerozhodoval.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2015, sp. zn. 3 Afs 34/2015 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies