Nao 65/2015 - 24

17. 03. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • 6 Ads 123/2007 - 53

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Ing. K. S., proti žalovanému: Katastrální úřad pro Jihočeský kraj,se sídlem Lidická tř. 124/11, České Budějovice, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, o námitce podjatosti soudkyň správního úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích, vznesené žalobcem v řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 190/2014,

takto :

Soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Věra Balejová a Mgr. Helena Nutilová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 190/2014.

Odůvodnění :

I.

1.

Podnětem ze dne 10. 6. 2014 se žalobce domáhal opravy údajů v katastru nemovitostí, týkajících se pozemku parc. č. 2457/1 v k. ú. Týn nad Vltavou. Žalovaný neshledal důvod pro zahájení řízení a podání žalobce bez reakce založil do spisu.

II.

2.

Žalobce podal dne 30. 12. 2014 u Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného.

3.

Podáním ze dne 10. 2. 2015 žalobce namítl podjatost soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové. Žalobce spatřoval důvod podjatosti soudkyň v jejich účasti na rozhodování o dřívějších žalobách týkajících se opravy geometrického a polohového určení pozemku parc. č. 2457/1 v k. ú. Týn nad Vltavou. V obou případech krajský soud žalobu zamítl, a to rozsudkem ze dne 10. 3. 2010, č. j. 10 Ca 141/2009 – 35, resp. ze dne 26. 2. 2014, čj. 10 A 99/2013 – 65. V obou řízeních krajský soud odmítl provést důkaz grafickým znázorněním výsledků digitalizace předmětného pozemku.

III.

4.

Krajský soud předložil Nejvyššímu správnímu soudu spis k rozhodnutí o námitce podjatosti podle § 8 odst. 5 s. ř. s. spolu s vyjádřením soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové. Soudkyně shodně prohlásily, že nemají žádný vztah k žalobci ani k věci, která je předmětem žaloby. Účast na předchozích řízeních nepovažovaly za důvod podjatosti. Dále poukázaly na skutečnost, že žalobce nebyl v těchto věcech úspěšný ani v kasačním řízení IV.


5.

Námitka podjatosti vznesená žalobcem ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 190/2014 není důvodná.

6.

Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, pokud se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou také soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).

7.

Žalobce brojil proti postupu a rozhodování soudkyň JUDr. Balejové a Mgr. Nutilové právě pro jejich rozhodování v jiných věcech vedených u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Taková námitka nemůže být důvodem pro vyloučení soudce (§ 8 odst. 1 s. ř. s.; viz také rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2008, čj. 6 Ads 123/2007 – 53, všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz).

8.

Jiné konkrétní skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti soudkyň, žalobce neuvedl. Takové skutečnosti nevyplývají ani z vyjádření obou soudkyň.

9.

Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že soudkyně JUDr. Věra Balejová a Mgr. Helena Nutilová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 190/2014.

10.

Závěrem Nejvyšší správní soud podotýká, že již usnesením ze dne 24. 10. 2013, čj. Nao 62/2013 – 48, upozornil žalobce na skutečnost, že podjatost soudce nelze namítat z důvodu jeho postupu a rozhodování v jiné věci.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. března 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. Nao 65/2015 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies