4 As 207/2014 - 24

30. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 9. 2014, č. j. 10 Na 96/2013 – 48,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Podáním ze dne 21. 9. 2013 žalobce navrhl, aby Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil rozhodnutí žalovaného č. j. MPSV-UM/5577/13/4S-JČK.

[2]

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením, vydaným asistentkou soudce, ze dne 9. 10. 2013, č. j. 10 Na 96/2013 – 2, žalobci uložil, aby odstranil vady svého podání ze dne 21. 9. 2013 a toto podání uvedl do souladu se zákonem, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení. Současně jej poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě doplněno nebo opraveno, soud podání odmítne. Dále mu sdělil, že v případě podání žaloby ve správním soudnictví je potřeba uhradit poplatek za řízení či případně požádat o osvobození od povinnosti tento poplatek zaplatit.

[3]

Proti usnesení krajského soudu ze dne 9. 10. 2013 se žalobce bránil podáním ze dne 26. 10. 2013. Dalším podáním ze dne 29. 10. 2013 žalobce žádal o ustanovení zástupce. Podání ze dne 26. 10. 2013 bylo vyhodnoceno jako námitka podjatosti směřující vůči soudcům krajského soudu, o které bylo rozhodnuto usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2013, č. j. Nao 77/2013 – 16, tak, že soudkyně správního senátu Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Marie Krybusová, JUDr. Věra Balejová a Mgr. Helena Nutilová, nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Na 96/2013.

[4]

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 17. 1. 2014, č. j. 10 Na 96/2013 – 28, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce s odůvodněním, že u žalobce není splněna hypotéza uvedená v ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s., neboť nebyly shledány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (žalobce vzdor výzvě soudu zůstal v této věci zcela pasivní a nedoložil, že nemá dostatek finančních prostředků). Proti tomuto usnesení se žalobce bránil kasační stížností ze dne 7. 2. 2014, kterou Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 27. 8. 2014, č. j. 8 As 26/2014 – 11.

[5]

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 16. 9. 2014, č. j. 10 Na 96/2013 – 48, podání žalobce ze dne 21. 9. 2013 odmítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení o tomto podání. V odůvodnění poukázal na to, že ze strany žalobce nebyly ve lhůtě stanovené výzvou soudu a ani později do vydání usnesení odstraněny vady žaloby, a nezbylo tak, než jeho podání odmítnout podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[6]

Proti usnesení krajského soudu ze dne 16. 9. 2014 se žalobce (dále též „stěžovatel“) brání nyní projednávanou kasační stížností ze dne 2. 10. 2014, ve které navrhl zrušení napadeného usnesení.

[7]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 10. 2014, č. j. 4 As 207/2014 – 7, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[8]

Stěžovatel podáním ze dne 15. 11. 2014 navrhl, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 11. 2014, č. j. 4 As 207/2014 – 17, zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z důvodu v tomto usnesení podrobně vysvětlených, a opětovně jej vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel na tuto výzvu soudu reagoval podáním ze dne 18. 12. 2014, v němž setrval na svých výtkách vůči postupu krajského soudu.

[8]

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), tuto kasační stížnost podal včas. Stěžovatel nicméně nesplnil jinou z podmínek řízení o kasační stížnosti stanovenou v ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“ Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení, resp. požadovaného vzdělání je nedostatkem odstranitelným. Nejvyšší správní soud stěžovatele opakovaně vyzýval ke splnění této podmínky, tj. k doložení toho, že je zastoupen advokátem, případně že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, přičemž jej poučil o procesních následcích pro případ, že tak neučiní. Stěžovatel však na opakované výzvy Nejvyššího správního soudu nereagoval a nedoložil splnění této podmínky.

[9]

Nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

[10]

Jelikož kasační stížnosti byla odmítnuta, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. 4 As 207/2014 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies