4 Azs 221/2014 - 19

30. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. T. T., zast. Mgr. Radimem Strnadem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, poštovní schránka 78, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 10. 2014, č. j. 75 A 11/2014 - 29,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalovaná rozhodnutím ze dne 15. 7. 2014, č. j. CPR-6308-2/ČJ-2014-930310-V242, zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí ze dne 3. 3. 2014, č. j. KRPU-66076-53/ČJ- 2013-040026-SV, jímž Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje uložilo podle ustanovení § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žalobci správní vyhoštění, protože na území České republiky provozoval dani podléhající výdělečnou činnost bez oprávnění podle zvláštního předpisu. Současně byl žalobci uložen zákaz vstupu na území členských států v délce 3 měsíců.

[2]

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 10. 2014, č. j. 75 A 11/2014 – 29, byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného. Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včasnou blanketní kasační stížnost, v níž uvedl, že ji podrobně zdůvodní ve lhůtě 14 dnů.

[3]

Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 6. 11. 2014, č. j. 4 Azs 221/2014 - 9, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů napadá rozsudek krajského soudu. Zároveň stěžovatele poučil, že pokud kasační stížnost nebude řádně doplněna, Nejvyšší správní soud ji odmítne. Usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele prostřednictvím datové schránky dne 18. 11. 2014. Kasační stížnost však ve stanovené lhůtě doplněna nebyla.

[4]

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji z následujících důvodů. Kasační stížnost nesplňuje náležitosti pro to, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Kasační stížnost ze dne 4. 11. 2014 totiž neobsahovala žádné tvrzení, jež by se mohlo stát předmětem přezkumu (důvody kasační stížnosti). Stěžovatel byl vyzván k odstranění vad kasační stížnosti tak, aby uvedl, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů napadá rozsudek krajského soudu. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2014, č. j. 4 Azs 221/2014 - 9, obsahovalo řádné poučení o tom, že v případě neodstranění vad či nedoplnění chybějících náležitostí bude kasační stížnost zamítnuta. Kasační stížnost však až do dnešního dne nebyla doplněna a stěžovatel ani nepožádal o prodloužení lhůty stanovené soudem k doplnění kasační stížnosti.

[5]

Nejvyšší správní soud se tedy kasační stížností nemohl zabývat, neboť z ní nevyplývají žádné důvody ani rozsah přezkumu rozsudku krajského soudu. Nejvyšší správní soud přitom není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti napadeného rozsudku. Stěžovatel byl vyzván k odstranění vad kasační stížnosti a řádně poučen o odmítnutí kasační stížnosti v případě, že tak neučiní. Kasační stížnost však ve stanovené lhůtě nedoplnil. Nejvyšší správní soud proto konstatuje, že přes výzvu soudu a poučení o možných následcích neodstranil vady kasační stížnosti a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele podle § 37 odst. 5 věty druhé zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění ozděních předpisů (dále jen „s. ř. s.“), použitého obdobně podle § 106 odst. 1 věty druhé s. ř. s. odmítl.

[6]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. prosince 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. 4 Azs 221/2014 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies