8 As 132/2014 - 8

29. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. M., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, proti usnesení žalovaného ze dne 22. 5. 2014, čj. 10 As 83/2014 - 16, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2014, čj. 62 A 48/2014 - 7,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Brně domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2014. Napadeným usnesením Nejvyšší správní soud zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti a ustanovení zástupce pro toto řízení.

[2]

Krajský soud usnesením označeným v záhlaví žalobu odmítl jako nepřípustnou dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[3]

Žalobce (stěžovatel) napadl usnesení krajského soudu kasační stížností

[4]

Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny, neboť kasační stížnost byla podána opožděně.

[5]

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u Nejvyššího správního soudu, lhůta je však zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.

[6]

Nejvyšší správní soud doručení usnesení krajského soudu stěžovateli ověřoval v soudním spise krajského soudu sp. zn. 62 A 48/2014 připojeného ke spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn. Nao 320/2014 v související věci stěžovatele. Z obsahu soudního spisu vyplynulo, že napadené usnesení krajského soudu ze dne 9. 7. 2014 bylo stěžovateli doručováno poštou do vlastních rukou. Protože stěžovatel nebyl zastižen, byla zásilka dne 21. 7. 2014 uložena a připravena k vyzvednutí u provozovatele poštovních služeb. Stěžovatel si zásilku vyzvedl dne 31. 7. 2014, což stvrdil svým podpisem na doručence. Zásilku tedy vyzvedl v poslední den desetidenní lhůty dle § 49 odst. 4 o. s. ř. Právní fikce dle uvedeného ustanovení se proto neuplatní, zásilka byla doručena dne 31. 7. 2014.

[7]

Stěžovatel mohl podat kasační stížnost do dvou týdnů od doručení napadeného usnesení, tj. nejpozději dne 14. 8. 2014. Stěžovatel však kasační stížnost podal k poštovní přepravě až dne 19. 8. 2014. To je zřejmé z razítka na obálce, v níž byla kasační stížnost zaslána.

[8]

Kasační stížnost byla podána po uplynutí lhůty stanovené v § 106 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud ji proto odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

[9]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. prosince 2014

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 8 As 132/2014 - 8, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies