Nad 457/2014 - 58

19. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

  • Nad 23/2009 - 32

Právní věta


Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Ing. J. L., Mgr. Jozefem Barátem, advokátem se sídlem Matoušova 12, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 424/16, Praha 2, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, o návrhu Městského soudu v Praze na přikázání věci k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze,

takto :

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 A 138/2014 se přikazuje Krajskému soudu v Praze.

Odůvodnění :

I.

1.

Žalobce podal dne 4. 3. 2014 u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) žádost o informace, kterou městský soud odmítl rozhodnutím ze dne 11. 3. 2014, čj. Si 112/2014. Žalobce napadl rozhodnutí městského soudu odvoláním u Ministerstva spravedlnosti. Posléze žalobce podal u městského soudu žalobu proti nečinnosti správního orgánu, kterou se domáhal, aby městský soud uložil ministerstvu jako žalovanému povinnost bezodkladně vydat rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí městského soudu ze dne 11. 3. 2014.

2.

Městský soud vyzval žalobce usnesením ze dne 4. 9. 2014, čj. 11 A 138/2014 – 14, k zaplacení soudního poplatku a zároveň jej poučil, že ve věci budou rozhodovat soudci senátu 11A tohoto soudu. Žalobce reagoval na toto usnesení přípisem ze dne 17. 9. 2014, ve kterém namítl podjatost všech soudců městského soudu. Ti jsou totiž přiděleni k soudu, jehož rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace má být v řízení před žalovaným přezkoumáno. Je tak dána pochybnost o jejich nepodjatosti ve věci tvrzené nečinnosti žalovaného.

3.

Městský soud předložil námitku podjatosti Nejvyššímu správnímu soudu, který usnesením ze dne 23. 10. 2014, čj. Nao 391/2014 – 32, rozhodl, že soudci správních senátů Městského soudu v Praze jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci.

4.

Městský soud vyzval účastníky řízení, aby se vyjádřili k jeho záměru předložit věc Nejvyššímu správnímu soudu s návrhem na přikázání věci Krajskému soudu v Praze. Žalobce se k výzvě nevyjádřil. Žalovaný přípisem ze dne 14. 11. 2014 vyjádřil souhlas se záměrem městského soudu. Poté městský soud předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu s návrhem na její přikázání Krajskému soudu v Praze.

II.

5.

Návrh Městského soudu v Praze na přikázání věci Krajskému soudu v Praze je důvodný.

6.

Podle § 9 odst. 1 s. ř. s. platí, že Nejvyšší správní soud přikáže věc jinému než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát. Zmiňované ustanovení upravuje případ tzv. nutné delegace, která je podmíněna vyloučením všech soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu, který má věc projednat a rozhodnout jako věcně a místně příslušný soud.

7.

Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 23. 10. 2014, čj. Nao 391/2014 – 32, že všichni soudci správních senátů Městského soudu v Praze jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci. Toto usnesení je dostupné na www.nssoud.cz a soud na něj pro stručnost odkazuje.

8.

Nejvyšší správní soud vyhověl návrhu městského soudu a věc přikázal k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze, který je geograficky nejbližší soudu, který by měl ve věci rozhodovat podle zákonných kritérií.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 19. prosince 2014

JUDr. Jan Passer předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2014, sp. zn. Nad 457/2014 - 58, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies