6 As 219/2014 - 18

17. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: M. O., proti žalovanému: Okresní soud v Kroměříži, se sídlem Soudní 1279/11, Kroměříž, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2014, č. j. 16 Nc 51/2013 - 100, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 8. 2014, č. j. 31 A 47/2014 - 23,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 27. 8. 2014 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Brně označeného v záhlaví, jímž soud odmítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Okresního soudu v Kroměříži ze dne 7. 5. 2014, č. j. 16 Nc 51/2013 - 100, neboť směřovala proti rozhodnutí soudu, nikoliv proti rozhodnutí správního orgánu. V kasační stížnosti stěžovatel současně požádal, aby byl osvobozen od soudního poplatku a byl mu k ochraně jeho zájmů ustanoven advokát.

[2]

Usnesením ze dne 12. 11. 2014, č. j. 6 As 219/2014 - 12, zdejší soud zamítl stěžovatelovy žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro zjevnou neúspěšnost podané kasační stížnosti z důvodů uvedených v tomto usnesení. Zároveň vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5 000,-Kč a k předložení plné moci udělené advokátovi k jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo k prokázání, že má požadované vzdělání ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s., a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení. Soud současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Dále ho poučil o důsledcích nevyhovění výzvě k předložení plné moci. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 1. 12. 2014.

[3]

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4]

Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, lhůta stanovená v usnesení ze dne 12. 11. 2014 přitom uplynula dnem 15. 12. 2014. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5]

Nad rámec soud dodává, že do dnešního dne stěžovatel ani nepředložil soudu plnou moc pro svého zástupce a ač byl vyzvána a poučen o následcích nesplnění této podmínky řízení, neodstranil tuto překážku, která brání projednání kasační stížnosti, ani nepožádal soud o prodloužení stanovené lhůty. Tato skutečnost by mohla vést podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s. k odmítnutí kasační stížnosti. Soud nerozhodl o odmítnutí kasační stížnosti, ale ze dvou možných způsobů ukončení řízení o kasační stížnosti zvolil způsob výhodnější pro stěžovatele a rozhodl o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, neboť v případě zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost stěžovatele na účet soudu do právní moci tohoto usnesení, platí, že soud toto rozhodnutí zruší a v řízení (při současném splnění podmínky a odstranění předně uvedené překážky) může pokračovat.

[6]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2014

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 6 As 219/2014 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies