4 Ads 231/2014 - 17

17. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: A. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2014, č. j. 16 Ad 56/2014 - 17,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozhodnutím ze dne 18. 7. 2014, č. j. X, žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 8. 4. 2014, č. X, jímž žalobci podle § 56 odst. 2 a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2009, odňala plný invalidní důchod ode dne 6. 7. 2004.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 31. 10. 2014, č. j. 16 Ad 56/2014 - 17, žalobu žalobce proti zmíněnému rozhodnutí o námitkách odmítl. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že žaloba nesplňovala zákonem předepsané náležitosti, žalobce tento nedostatek neodstranil, a proto soud podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), rozhodl o odmítnutí žaloby.

Podáním ze dne 11. 11. 2014 vyslovil žalobce (dále jen „stěžovatel“) nesouhlas s citovaným usnesením krajského soudu. Toto podání Nejvyšší správní soud vyhodnotil podle obsahu jako kasační stížnost, která je v takovém případě jediným přípustným opravným prostředkem proti rozhodnutí krajského soudu.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 11. 2014, č. j. 4 Ads 231/2014 - 10, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie, nebo ve stejné lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Současně Nejvyšší správní soud stěžovatele poučil, že nepředloží-li ve stanovené lhůtě požadovanou plnou moc nebo doklad o vzdělání, kasační stížnost bude odmítnuta. Rovněž tak byl stěžovatel poučen o tom, že splňuje-li předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a tuto skutečnost soudu ve stanovené lhůtě doloží, může podle § 35 odst. 8 s. ř. s. navrhnout, aby mu soud ustanovil zástupce z řad advokátů. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 11. 2014.


Stěžovatel ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 10. 12. 2014, nepředložil doklad o svém vzdělání či požadovanou plnou moc, ani nepožádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s., podle kterého „[s]těžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“

Stěžovatel nedoložil, že by měl vysokoškolské právnické vzdělání, a na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení ani nepožádal o ustanovení zástupce, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti. Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu, „[p]okud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne“ (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003 - 19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2014, č. j. 16 Ad 56/2014 - 17, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2014

JUDr. Jiří Palla předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, sp. zn. 4 Ads 231/2014 - 17, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies