6 As 278/2014 - 33

16. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: Agentura PANCÉŘ s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, K dubu 2330/2b, zastoupen Mgr. Janou Švehlovou, advokátkou, se sídlem Praha 6, Mickiewiczova 242/17, proti žalovanému: Úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Praha 3 - Žižkov, Domažlická 1139/11, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného o námitkách ze dne 19. 8. 2014, č. j. MPSV-UP/120701/14/AA, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2014, č. j. 5 A 184/2014 – 44,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 20. 11. 2014 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) datovaná dnem 19. 11. 2014 proti usnesení Městského soudu v Praze, jímž soud odmítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného o námitkách ze dne 19. 8. 2014, č. j. MPSV-UP/120701/14/AA, jelikož napadený úkon není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Součástí kasační stížnosti byl též návrh stěžovatele na přiznání odkladného účinku. Usnesením ze dne 27. 11. 2014, č. j. 6 As 278/2014 - 30 soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku ve výši 1.000 Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Soud současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky dne 27. 11. 2014. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.


Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, lhůta stanovená v usnesení ze dne 27. 11. 2014 přitom uplynula dnem 4. 12. 2014. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2014

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2014, sp. zn. 6 As 278/2014 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies