3 Afs 165/2014 - 34

11. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: JUDr. Z. A., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 12. 7. 2011, č. j. 6249/11-1400- 505479, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2014, č. j. 15 Af 74/2011 – 61,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Ústí nad Labem (dále „krajský soud“) zamítl žalobci jeho žalobu a o náhradě nákladů řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalobce kasační stížnost. Kasační stížnost žalobce byla žalobcem Nejvyššímu správnímu soudu zaslána poštou. Podle podacího razítka pošty na obálce předmětné zásilky byla tato zásilka podána k poštovní přepravě dne 12. 8. 2014. Rozsudek krajského soudu napadený kasační stížností byl podle doručenky ve spise krajského soudu žalobci doručen dne 28. 7. 2014.

Podle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí.

Podle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Z ust. § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty soudu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Lhůta k podání kasační stížnosti v projednávané věci počala běžet dne 28. 7. 2014 a uplynula dne 11. 8. 2014. Lhůta by byla v souladu s ust. § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, pokud by žalobce podal nejpozději tohoto dne zásilku obsahující jeho kasační stížnost k poštovní přepravě. Žalobce však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až následující den, tedy 12. 8. 2014. Kasační stížnost žalobce je tak opožděná. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (srov. ust. § 106 odst. 2 poslední věta s. ř. s.) Nejvyšší správní soud proto musel kasační stížnost žalobce v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší právní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. (v kontextu s § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. 3 Afs 165/2014 - 34, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies