1 As 158/2014 - 36

11. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, Plzeň, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2013, č. j. DSH/16890/13, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 8. 2014, č. j. 17 A 61/2013 – 50,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Dne 2. 9. 2013 vydal Městský úřad Kralovice, odbor dopravy, rozhodnutí č. j. OD/16838/13 KUH, jímž byl žalobce (dále jen „stěžovatel“) uznán vinným z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Toto rozhodnutí bylo následně potvrzeno v záhlaví označeným rozhodnutím žalovaného. Žalobu podanou žalobcem proti uvedenému rozhodnutí krajského úřadu zamítl krajský soud výše uvedeným rozsudkem, proti němuž nyní žalobce (dále též „stěžovatel“) brojí kasační stížností podanou dne 6. 10. 2014.

[2]

Dříve než Nejvyšší správní soud přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení.

[3]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč. Jelikož tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 11. 2014, č. j. 1 As 158/2014 – 28, stěžovatele vyzval ke splnění jeho poplatkové povinnosti ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci uvedeného usnesení. Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve stejné lhůtě zaplatil částku 1000 Kč spojenou s podáním návrhu na odkladný účinek a rozhodl o nepřiznání odkladného účinku.

[4]

Vzhledem k ukončení zastoupení stěžovatele advokátem, oznámenému Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 11. 2014, byla výzva k zaplacení soudního poplatku s poučením o následcích případného nezaplacení doručena přímo stěžovateli, a to 27. 11. 2014. Do dnešního dne však k zaplacení soudního poplatku nedošlo. Stěžovatel ani nepožádal o osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Stejně tak soudu nesdělil žádné okolnosti, které by osvědčovaly existenci nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, a nedoložil, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit (viz § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích). Soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[5]

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2014

JUDr. Josef Baxa předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. 1 As 158/2014 - 36, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies