3 As 206/2014 - 27

11. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, o podání ze dne 27. 6. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 9. 2014, č. j. 10 Na 43/2014 - 17,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností napadá žalobce shora označené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bylo odmítnuto jeho podání dle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Důvodem odmítavého rozhodnutí byla skutečnost, že podání trpělo vadami, které bránily jeho věcnému projednání, a žalobce je ani na výzvu soudu neodstranil.

Vzhledem k tomu, že současně s podáním kasační stížnosti žalobce neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále „zákon o soudních poplatcích“), vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 10. 2014, č. j. 3 As 206/2014 – 5, aby soudní poplatek zaplatil, a stanovil mu k tomu lhůtu jednoho týdne od doručení usnesení. Reakcí na uvedené usnesení byla žalobcova žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta. Obě žádosti Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 10. 11. 2014, č. j. 3 As 206/2014 – 17, a žalobce vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a předložil plnou moc zvoleného advokáta. Žalobce byl zároveň poučen, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s, ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 20. 11. 2014. Od tohoto data počala běžet dvoutýdenní lhůta k zaplacení soudního poplatku. Žalobce následně zaslal zdejšímu soudu přípis, v němž sdělil, že povinnosti plynoucí z posledně zmiňovaného usnesení plnit nebude. Nejvyšší správní soud zjistil, že soudní poplatek za kasační stížnost dosud nebyl zaplacen, ačkoliv lhůta ke splnění této povinnosti uplynula dne 4. 12. 2014. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích soud řízení zastaví, jestliže nebyl poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen ani poté, kdy soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon, zde zákon o soudních poplatcích. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně. Žalobce byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě jeho nezaplacení. Navzdory tomu nebyl soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. prosince 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. 3 As 206/2014 - 27, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies