Na 453/2014 - 20

11. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: A. H., proti  žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, o žalobě proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze 7. 10. 2014, č. j. 3 As 179/2014 - 45,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce dne 6. 11. 2014 podal k Nejvyššímu správnímu soudu elektronickou zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem podání o tomto obsahu:

1. Správní žaloba proti usnesení ČR – Nejvyšší správní soud v Brně č. j. 3 As 179/2014 - 45 ze dne 7. 10. 2014.

2. Námitka podjatosti váženému předsedovi senátu JUDr. Jaroslavu Vlašínovi ve věci sp. zn. 3 As 179/2014.

3. Podnět ke kárnému řízení s váženým soudcem JUDr. Jaroslavem Vlašínem.

Z obsahu podání vyplývá, že žalobce jej hodlal učinit ke Krajskému soudu v Brně. To ostatně potvrdil sám žalobce, když  elektronicky k Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 11. 2014 učinil úkon, v němž uvedl: „Dobrý den, toto podání bylo omylem zasláno na NSS, a proto jej beru zpět“. Žalobce k úkonu přiložil též kompletní podání z 6. 11. 2014 včetně příloh, Nejvyšší správní soud proto považuje za jasnou, určitě, srozumitelně a vážně projevenou vůli žalobce vzít zpět celé podání z 6. 11. 2014 učiněné k Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud proto zastavil řízení o návrhu samotném v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, podle něhož platí, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že účinným zpětvzetím zde již není žádný návrh, o němž by mohlo být vedeno řízení, Nejvyšší správní soud nepostoupil věc Krajskému soudu v Brně podle § 7 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, věta první, a nečinil ani další procesní kroky.


O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. prosince 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 12. 2014, sp. zn. Na 453/2014 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies