7 As 131/2013 - 99

09. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Hubáčkem v právní věci žalobkyň: a) T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4, zastoupena JUDr. Petrem Hromkem, advokátem se sídlem Vinohradská 30, Praha 2 a b) Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, zastoupena Mgr. Martinem Dolečkem, advokátem se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, za účasti osob zúčastněných na řízení: I. O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, II. UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem Závišova 5, Praha 4 - Nusle, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2013, č. j. 3 A 54/2011 – 181,

takto :

A. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2014, č. j. 7 As 131/2013 - 86, se v bodu I. záhlaví a v bodu I.3) výroku opravuje tak, že se název společnosti „Telefónica Czech Republic, a. s., nahrazuje názvem „O2 Czech Republic a. s.“, (s účinností změny názvu od 21. června 2014 a se shodným sídlem v tomto usnesení uvedeným).

B. V odůvodnění usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2014, č. j. 7 As 131/2013 - 86, se označení názvu společnosti „Telefónica Czech Republic, a. s.“, „Telefónica O2 Czech Republic a. s.“, popřípadě „Telefonica“, opravuje tak, že se nahrazuje názvem „O2 Czech Republic a. s.“, (s účinností změny názvu od 21. června 2014 a se shodným sídlem v tomto usnesení uvedeným).

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 23. října 2014, č. j. 7 As 131/2013 - 86, tak, že „I. Soudnímu dvoru Evropské unie se předkládají tyto předběžné otázky: 1) Je třeba články 12 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/22/ES, o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, ze dne 7. 3. 2002 (dále jen „Směrnice“), vykládat v tom smyslu, že zde zakotvený institut „čistých nákladů“ na poskytování této služby brání tomu, aby do ceny zjištěných čistých nákladů této služby byl zahrnut i „přiměřený zisk“ jejího poskytovatele? 2) V případě kladné odpovědi na první otázku, mají tato ustanovení Směrnice (čl. 12 a 13) přímý účinek? 3) Mají-li články 12 a 13 Směrnice přímý účinek, lze se tohoto účinku dovolávat vůči obchodní společnosti, v níž členský stát drží (kontroluje) 51% akcií - zde společnost Telefónica Czech Republic, a. s. (jde o „státní entitu“), či nikoliv? 4) V případě kladných odpovědí na otázky 1 až 3, lze Směrnici aplikovat i na vztahy vzniklé v období předcházejícím přistoupení České republiky k Evropské unii (od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004)? II. Řízení se přerušuje “. Podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do  doby, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Podle ust. § 55 odst. 5 s. ř. s. o usnesení platí přiměřeně ustanovení o rozsudku.

V tomto případě bylo uvedeno v důsledku „chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti“ v záhlaví v bodě I., ve výroku v bodě I.3) i v odůvodnění usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2014, č. j. 7 As 131/2013 - 86, nesprávné (neaktuální) označení osoby zúčastněné na řízení „Telefónica Czech Republic, a. s.“, namísto správného označení této osoby zúčastněné na řízení, které ode dne 21. června 2014 zní „O2 Czech Republic a. s.“.

V této věci jde o posouzení právní otázky, zda pod pojem „chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti“ lze podřadit i případ, kdy správní soud - v záhlaví, výroku i v odůvodnění svého usnesení uvede nesprávné (již neaktuální) označení (název) jedné z osob zúčastněných na řízení, a zda jej lze změnit opravným  usnesením.

Pro výklad pojmu „chyby v psaní a počtech a jiné zjevné nesprávnosti“ v ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. se lze obrátit k judikatuře vztahující se k ust. § 164 o. s. ř., podle které předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, které bylo uveřejněno pod R 37/1969, opravit rozsudek podle § 164 o. s. ř. je možné jen v případech, kde jde o chyby v psaní a počtech a dále o takové chyby, které jsou jako zřejmé nesprávnosti podobného původu jako chyby v psaní a počtech, tj. k nimž došlo jen zjevným a okamžitým selháním v duševní či mechanické činnosti osoby, za jejíž účasti došlo k vyhlášení nebo vyhotovení rozsudku, a které jsou každému zřejmé; zřejmost takové nesprávnosti vyplývá zejména z porovnání výroku rozsudku s jeho odůvodněním, případně i z jiných souvislostí (např. z údajů ve veřejných rejstřících).

Nejvyšší správní soud, resp. předseda senátu tohoto soudu má za to, že podle ust. § 54 odst. 4 s. ř. s. ve spojení s ust. § 55 odst. 5 s. ř. s., ve světle judikátu R 37/1969, který je použitelný i v soudním řízení správním, je možno provést uvedenou opravu již citovaného usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2014, č. j. 7 As 131/2013 - 86.

Při zpracovávání písemného vyhotovení tohoto usnesení Nejvyššího správního soudu došlo k chybě v psaní a ke zjevné nesprávnosti v záhlaví usnesení pod bodem I., ve výroku usnesení pod bodem I.3) i v odůvodnění tohoto usnesení. V těchto částech shora uvedeného usnesení byl nesprávně (podle obsahu spisu) uveden ke dni rozhodování Nejvyššího správního soudu dne 23. října 2014 v té době již neaktuální název obchodní společnosti „Telefónica Czech Republic, a. s.“ namísto aktuálního správného názvu „O2 Czech Republic a. s.“ (dne 21. června 2014 byl ve veřejném rejstříku již vymazán předchozí název obchodní společnosti „Telefónica Czech Republic, a. s.“ a téhož dne zapsán název společnosti „O2 Czech Republic a. s.“). Se zřetelem ke shora uvedenému šlo pouze o změnu názvu společnosti. Uvedení chybného označení (názvu) společnosti „Telefónica Czech Republic, a. s.“ v záhlaví, ve výroku a v odůvodnění citovaného usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října 2014, a chybného názvu obchodní společnosti „Telefónica O2 Czech Republic a. s.“, popřípadě „Telefonica“ v odůvodnění výše uvedeného usnesení Nejvyššího správního soudu, namísto aktuálního názvu „O2 Czech Republic a. s.“, je pak chybou v psaní i jinou zjevnou nesprávností, kterou lze opravit. Změna názvu uvedené společnosti bez přeměny je též patrna z notářského zápisu zn. NZ 307/2014, N 306/2014 JUDr. Marie Malé, notářky se sídlem Karlovo náměstí 17, Praha 2 a z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322, ze dne 20. 11. 2014.

Z těchto důvodů bylo proto rozhodnuto způsobem  uvedeným ve výroku tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu..


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 7 As 131/2013 - 99, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies