5 Afs 161/2014 - 20

10. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudce Mgr. Ondřeje Mrákoty a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Generální finanční ředitelství, se sídlem v Praze 1, Lazarská 7, 117 22, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 9. 2014, č. j. 15 Af 133/2013 - 77,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Shora uvedeným usnesením odmítl Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) žalobu žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení nebo vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 12. 2012, č. j. 43538/12-3410-011826, č. j. 43769/12-3410-011826, a č. j. 44235/12-3410-011826, kterými byla zamítnuta jeho odvolání proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 14. 9. 2012, č. j. 10158/12- 1500-507486, č. j. 10161/12-1500-507486, a ze dne 24. 9. 2012, č. j. 10010/12-1500-506476, jimiž byl stěžovatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), vyzván k úhradě správních poplatků v jednotlivé výši 300 Kč dle položky 1 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích. Stěžovatel totiž požádal o vyslovení neúčinnosti doručení tří rozhodnutí Finančního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 20. 6. 2012, č. j. 6645/11-1500-506476, ze dne 26. 7. 2012, č. j. 8206/12-1500-507486, a ze dne 26. 7. 2012, č. j. 8363/12-1500-507486, když provedení takového úkonu, tj. vyslovení neúčinnosti doručení, podléhá v souladu s příslušným ustanovením zákona o správních poplatcích poplatkové povinnosti ve výši 300 Kč.

Stěžovatel podal dne 26. 9. 2014 proti uvedenému usnesení krajského soudu kasační stížnost. Současně s jejím podáním však neuhradil soudní poplatek a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 11. 2014, č. j. 5 Afs 161/2014 - 14, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků, zástupce mu neustanovil a vyzval jej, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení uhradil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.


Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli doručena na adresu, kterou stěžovatel sám v kasační stížnosti sdělil a kterou ve svých písemných podáních uvedl. Stěžovateli bylo usnesení doručeno fikcí dle ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), jehož části první a třetí se v řízení ve správním soudnictví dle ustanovení § 64 s. ř. s. použijí přiměřeně; dne 12. 11. 2014 nebyl stěžovatel na sdělené adrese zastižen, písemnost si ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, proto by mu byla doručena v souladu s uvedeným ustanovením o. s. ř. posledním den uvedené lhůty. Tento den připadal na sobotu dne 22. 11. 2014; poslední den lhůty tak připadl dle ustanovení § 40 odst. 3 s. ř. s. na nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 24. 11. 2014, kdy také lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula. Stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3, ustanovení § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 10. prosince 2014

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 5 Afs 161/2014 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies