9 As 265/2014 - 23

10. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: Krajské regionální centrum Olomouckého kraje, se sídlem Hálkova 171/2, Olomouc, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 12. 2013, č. j. MV 16512-202/VS-2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce ze dne 3. 10. 2014,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

I. Vymezení věci

[1]

Kasační stížností ze dne 3. 10. 2014 brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2014, č. j. 9 A 23/2014 – 72.

[2]

Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat mj. označení rozhodnutí, proti kterému směřuje. Kasační stížnost ze dne 3. 10. 2014 sice tento údaj obsahovala, avšak jí napadené usnesení se týkalo jiných žalobců než stěžovatele; stěžovatel v něm nevystupoval ani jako osoba zúčastněná na řízení. Údaj o napadeném rozhodnutí byl proto zjevně nesprávný.

[3]

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Postup podle tohoto ustanovení se přiměřeně použije i v řízení o kasační stížnosti (§ 120 s. ř. s.).

[4]

Usnesením ze dne 7. 11. 2014, č. j. 9 As 265/2014 – 18, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení uvedl označení soudního rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje. Současně ho poučil, že nevyhoví-li této výzvě, tj. neodstraní vady kasační stížnosti a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, soud stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

[5]

Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[6]

Usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti, bylo  doručeno stěžovateli fikcí dne 20. 11. 2014. Lhůta k opravě vad kasační stížnosti marně uplynula ve čtvrtek 27. 11. 2014. Do konce výše uvedené lhůty stěžovatel neoznačil soudní rozhodnutí, proti kterému kasační stížnost směřuje.

[7]

Zdejší soud tak uzavírá, že kasační stížnost nadále obsahuje zjevně nesprávný údaj o napadeném rozhodnutí, který představuje základní náležitost podání stanovenou v § 106 odst. 1 s. ř. s.; pro tento nedostatek není možné v řízení o ní pokračovat, protože zůstává nejasné, jaké rozhodnutí má být podrobeno kasačnímu přezkumu. Jelikož stěžovatel nevyhověl výzvě zdejšího soudu ve stanovené lhůtě, Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost odmítnout v souladu s § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. bez věcného projednání.

[8]

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2014

JUDr. Radan Malík předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 9 As 265/2014 - 23, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies