3 Afs 217/2014 - 20

10. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: OLPRAN, spol. s r.o., se sídlem Libušina 101, Olomouc, zastoupen Mgr. Michalem Zbožínkem, advokátem se sídlem Sokolská 7, Olomouc, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, proti rozhodnutím Celního ředitelství Praha ze dne 6. 12. 2010, č. j. 938-8/2010-170100-021, a ze dne 7. 12. 2010, č. j. 938-39/2010-170100 a č. j. 938-47/2010- 170100-021, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 9. 2014, č. j. 8 Af 11/2011 – 56,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Rozsudkem Městského soudu v Praze (dále „městský soud“) ze dne 18. 9. 2014, č. j. 8 Af 11/2011 – 56, byla zamítnuta žaloba žalobce (dále „stěžovatel“) proti rozhodnutím Celního ředitelství Praha ze dne 6. 12. 2010, č. j. 938-8/2010-170100-021, a ze dne 7. 12. 2010, č. j. 938-39/2010-170100, a č. j. 938-47/2010-170100-021. Uvedenými rozhodnutími bylo stěžovateli dodatečně vyměřeno clo z dovozu jízdních kol z Vietnamu.

Rozsudek městského soudu napadl stěžovatel blanketní kasační stížností ze dne 29. 10. 2014. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2014, č. j. 3 Afs 217/2014 – 13, byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení. Toto usnesení bylo doručeno stěžovateli dne 25. 11. 2014 a lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula 2. 12. 2014 [§ 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)].

Soudní poplatek za kasační stížnost činí, dle položky 19 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 S. o soudních poplatcích, částku 5.000 Kč.

Pokud je poplatník vyzván soudem k zaplacení soudního poplatku v dodatečné lhůtě, kterou mu soud určí, po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví (§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích). Stěžovatel ve lhůtě, stanovené ke splnění poplatkové povinnosti shora uvedeným usnesením Nejvyššího správního soudu, soudní poplatek nezaplatil a neučinil tak ostatně dosud. To znamená, že nesplnil zákonem stanovenou podmínku řízení o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s.“), ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon (v daném případě zákon o soudních poplatcích). Zákonem předvídané důvody nastaly, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele zastavil.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, které bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 3 Afs 217/2014 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies