9 As 237/2014 - 33

03. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, se sídlem Na Sadech 27, České Budějovice, ve věci podání ze dne 10. 1. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 8. 2014, č. j. 10 Na 14/2014 – 30,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností shora označené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), jímž byla odmítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal uložení povinnosti žalované omluvit se mu za vniknutí do jeho elektronického zařízení a blokování přístupu k internetu a dále odstranění IP adresy jeho elektronického zařízení a dalších kódů, na základě kterých mu od počátku roku 2012 kdykoliv nedovoleně blokovala přístup k internetu přes signál JVK free.

[2]

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3]

Stěžovatel uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost, a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením mimo jiné vyzval, aby zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Na to reagoval stěžovatel přípisem ze dne 11. 10. 2014, kterým požádal o ustanovení zástupce a o osvobození od soudního poplatku. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 11. 2014, č. j. 9 As 237/2014 - 25, které si stěžovatel osobně převzal dne 20. 11. 2014, nepřiznal osvobození od soudního poplatku a zároveň zamítl návrh na ustanovení zástupce. Tímto usnesením ho Nejvyšší správní soud současně vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od jeho doručení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a zároveň jej poučil, že nebude-li soudní poplatek zaplacen, soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), končí lhůta stanovená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k zaplacení soudního poplatku stanovená uvedeným usnesením tak uplynula dne 27. 11. 2014.

[4]

Na výzvu k zaplacení soudního poplatku stěžovatel reagoval podáním ze dne 27. 11. 2014, ve kterém mj. uvedl, že se uvedeným usnesením řídit nebude.

[5]

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu a uplynutí dodatečně stanovené lhůty – do dnešního dne zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2014

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2014, sp. zn. 9 As 237/2014 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies