6 As 267/2014 - 18

03. 12. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: Nejvyšší státní zástupce, se sídlem Brno, Jezuitská 4, proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Jihlava, Masarykovo náměstí 5, za účasti FVE 9 s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 55, osoby zúčastněné na řízení, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 9. 2010, č. j. 11280-7/2010-ERU a ze dne 10. 12. 2010, č. j. 14146-9/2010/ERU, v řízení o kasační stížnosti stěžovatelky: SOLAR GLOBAL a.s., se sídlem Praha, Jáchymova 26/2, zastoupené Mgr. Martinem Vlčkem, advokátem, se sídlem Praha, Senovážné náměstí 870/27, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 10. 2014, č. j. 62 A 78/2013 - 476,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti stěžovatelky se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 5. 11. 2014 doručena kasační stížnost stěžovatelky proti v návětí uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále též „krajský soud“), jímž bylo vysloveno, že stěžovatelka není osobou zúčastněnou na řízení o žalobě proti rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 9. 2010 č. j. 11280-7/2010-ERU a ze dne 10. 12. 2010, č. j. 14146-9/2010/ERU.

Kasační stížnost však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel, či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

Stěžovatelka soudní poplatek ve výši 5 000 Kč současně s podáním kasační stížnosti neuhradila. Nejvyšší správní soud ji proto přípisem č. j. 6 As 267/2014 - 15 ze dne 10. 11. 2014 vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč, přičemž jí stanovil k tomu lhůtu jednoho týdne od doručení výzvy. Stěžovatelka byla poučena o způsobech platby. Stěžovatelka byla rovněž poučena o následcích nesplnění poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.


Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovatelce prostřednictvím právního zástupce doručena ve čtvrtek 20. 11. 2014, lhůta jednoho týdne pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula ve čtvrtek 27. 11. 2014.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Do dne vydání tohoto rozhodnutí soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelka nezaplatila. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2014

JUDr. Petr Průcha předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2014, sp. zn. 6 As 267/2014 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies