4 Ads 197/2014 - 31

27. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: JUDr. Z. A., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště pro Prahu a Střední Čechy, se sídlem Sokolovská 855/225, Praha 9, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 9. 2014, č. j. 45 Ad 10/2012 - 36,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Praze odmítl usnesením ze dne 8. 9. 2014, č. j. 45 Ad 10/2012 - 36, žalobu, kterou žalobce napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 6. 2012, č. j. 42091/020- 9010/2.4.2012/536/TT/44-R, o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Praha – západ o námitkách, jímž byl potvrzen výkaz nedoplatků. Krajský soud konstatoval, že žaloba neobsahovala žádný žalobní bod, a protože žalobce podání již nemohl doplnit, soud žalobu odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2004 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[2]

Proti nadepsanému usnesení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

[3]

Stěžovatel požádal v rámci kasační stížnosti o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30. 10. 2014, č. j. 4 Ads 197/2014 - 26, přiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků ve výši 3.500 Kč a dále stěžovatele vyzval k úhradě soudního poplatku ve výši 1.500 Kč ve lhůtě sedmi dnů od jeho doručení. V odůvodnění uvedl, že stěžovatel nespecifikoval svoje měsíční výdaje na živobytí a dále se jeho majetková situace nelišila od jiných sporů projednávaných zdejším soudem, ve kterých stěžovatele byl obdobně částečně osvobozen od úhrady soudních poplatků. Zároveň stěžovatele poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě uhrazen, soud řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.].

[4]

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví“.

[5]

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta sedmi dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 30. 10. 2014, č. j. 4 Ads 197/2014 - 26, doručeném stěžovateli dne 6. 11. 2014, uplynula ve čtvrtek dne 13. 11. 2014. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek ve snížené výši nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[6]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 4 Ads 197/2014 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies