10 As 234/2014 - 13

27. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 2. 2013, čj. 520403027/45091-KM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 10. 2014, čj. 32 Ad 7/2013- 86,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) se žalobce domáhal přezkoumání v záhlaví označeného rozhodnutí žalované. Současně s podáním žaloby požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) ze dne 23. 7. 2014, čj. 32 Ad 7/2013, byla žalobci ustanovena zástupkyní JUDr. Alena Jírovcová, advokátka. Ustanovená zástupkyně ve svém podání ze dne 30. 7. 2014 krajskému soudu sdělila, že žalobce nemůže zastupovat, neboť žalobce vystupuje jako protistrana v jiném sporu vedeném u Okresního soudu v Jičíně. Zpochybnila přitom i nárok žalobce na ustanovení právního zástupce, a to s ohledem na jeho majetkové poměry. Krajský soud následně rozhodl v záhlaví označeným usnesením tak, že výrokem I. žalobci odňal osvobození od soudních poplatků, výrokem II. zrušil ustanovení JUDr. Aleny Jírovcové zástupkyní žalobce a výrokem III. žalobcovu žádost o ustanovení zástupce zamítl. Usnesení bylo zástupkyni žalobce doručeno datovou schránkou dne 8. 10. 2014 (středa).

[2]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti výrokům I. a III. tohoto usnesení kasační stížnost datovanou dnem 22. 10. 2014 a k poštovní přepravě předanou dne 23. 10. 2014.

[3]

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I.

[4]

Zastoupení žalobce advokátkou JUDr. Alenou Jírovcovou trvalo až do právní moci napadeného usnesení. Krajský soud proto postupoval správně, pokud napadené usnesení doručoval jí a doručeno bylo tudíž řádně. Lhůta pro podání kasační stížnosti tak počala běžet 9. 10. 2014 a skončila uplynutím dne 22. 10. 2014 (středa).

[5]

V důsledku uvedeného musel Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítnout, neboť stěžovatel ji podal opožděně; lhůta k jejímu podání, jejíž zmeškání nemůže být prominuto (§ 106 odst. 2 věta poslední s. ř. s.), marně uplynula ve středu 22. 10. 2014.

[6]

Nad rámec řečeného Nejvyšší správní soud konstatuje, že posuzování případného osvobození od soudních poplatků bylo v daném případě bezpředmětné, neboť řízení ve věcech důchodového pojištění je osvobozeno od soudních poplatků ze zákona [§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů].

[7]

O akcesorickém návrhu žádajícím přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nebylo třeba zvlášť rozhodovat, neboť bezodkladným rozhodnutím o kasační stížnosti samotné se stal tento návrh požadavkem obsoletním.

[8]

Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 10 As 234/2014 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies