4 As 226/2014 - 17

27. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 10. 2014, č. j. 10 Na 54/2014 - 3,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Usnesením ze dne 1. 10. 2014, č. j. 10 Na 54/2014 - 3, Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl podání žalobce ze dne 29. 8. 2014, které podle obsahu vyhodnotil jako žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného ve věci žádosti o poskytnutí informací ze dne 23. 1. 2014.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 11. 2014, č. j. 4 As 226/2014 - 7, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Současně stěžovatele vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Dále soud stěžovatele poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno  dne 20. 11. 2014.

Podáním ze dne 24. 11. 2014 stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku a navrhl, aby mu byl ustanoven zástupce z řad advokátů. Konstatoval, že soudu je znám naprostý nedostatek prostředků, který stěžovatel dokládá přiloženým prohlášením. V tomto prohlášení popsal způsob bydlení slovy „nenájemní, nevlastnické, samostatné nebytové obydlí“, uvedl, že nemá žádné zdanitelné příjmy. Výši nezdanitelných příjmů vyčíslil slovy „přes tři tisíce korun měsíčně“. Dále stěžovatel napsal: „Důvod nevýdělečné činnosti: plná invalidita … Výše peněžitých závazků: desetitisíce … Způsobilost zcizovat: nenarušená“.


Nejvyšší správní soud shledal, že stěžovatel formuloval své prohlášení stejně jako v desítkách jiných řízení vedených u zdejšího soudu, ve kterých mu bylo opakovaně vysvětlováno, že takovéto informace nejsou dostačující pro objektivní posouzení jeho sociálních a majetkových poměrů. O nedostatečnosti předložené žádosti a prohlášení si stěžovatel mohl učinit jasno již na základě mnoha dřívějších rozhodnutí zdejšího soudu, která hodnotila jeho obdobně formulované žádosti (srov. např. usnesení ze dne 13. 2. 2014, č. j. 9 As 65/2014 - 17, a další rozhodnutí v něm zmíněná). Za situace, kdy stěžovatel požaduje od soudu určité dobrodiní (osvobození od soudních poplatků), je zcela na místě, aby nejprve poskytl soudu informace o svých poměrech, a to v rozsahu soudem vyžadovaném, nikoliv vycházejícím z nepodložených úvah stěžovatele. V opačném případě musí stěžovatel počítat s tím, že soud jeho žádosti nevyhoví.

Vycházeje z konkrétní formulace prohlášení stěžovatele a s přihlédnutím k desítkám poučení, jichž se stěžovateli ohledně nezbytného obsahu tohotodokumentů dostalo, dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že žádost o osvobození od soudních poplatků nebyla míněna vážně. Jinak totiž nelze vyložit postup stěžovatele, který navzdory řádně odůvodněným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu neustále opakuje svá vágní až absurdní tvrzení o způsobu bydlení („nenájemní, nevlastnické, samostatné nebytové obydlí“), výši nezdanitelných příjmů („přes tři tisíce korun měsíčně“) a výši peněžitých závazků („desetitisíce“), doplněná o prohlášení „Způsobilost zcizovat: nenarušená“. Nejvyšší správní soud se proto touto žádostí nezabýval a samostatně o ní nerozhodoval. Stejný závěr platí rovněž pro související návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatel ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 25. 11. 2014, soudní poplatek nezaplatil. K uplatněné žádosti o osvobození od soudních poplatků, která nebyla míněna vážně, Nejvyšší správní soud nepřihlédl a řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zastavil.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2014

JUDr. Jiří Palla předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 4 As 226/2014 - 17, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies