4 As 179/2014 - 28

26. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 8. 2014, č. j. 10 Na 49/2014 - 6,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl usnesením ze dne 18. 8. 2014, č. j. 10 Na 49/2014 - 6, podání žalobce, protože jmenovaný neodstranil v soudem stanovené lhůtě jeho vady. Žalobce v tomto podáním vyjadřoval nespokojenost s postupem žalovaného při poskytování informací vztahujících se k jeho působnosti.

[2]

Proti nadepsanému usnesení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

[3]

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 9. 2014, č. j. 4 As 179/2014 - 9, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení. Stěžovatele tímto usnesením dále vyzval k naplnění povinnosti v § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve znění pozdějších předpisů, předložením plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení. Zároveň stěžovatele poučil, že nesplní-li povinnost zaplatit soudní poplatek, bude řízení o kasační stížnosti v prvním případě zastaveno, nepředloží-li plnou moc advokáta, bude kasační stížnost odmítnuta. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce z řad advokátů.

[4]

Stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 10. 2014, č. j. 4 As 179/2014 - 19, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků a jeho návrh na ustanovení zástupce zamítl. Uvedeným usnesením zdejší soud dále stěžovatele vyzval k úhradě soudního poplatku ve lhůtě pěti dnů od jeho doručení a k doložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení.

[5]

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví“.

[6]

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta pěti dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 22. 10. 2014, č. j. 4 As 179/2014 - 19, doručeném stěžovateli dne 10. 11. 2014, uplynula v úterý dne 18. 10. 2014 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[7]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 4 As 179/2014 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies