6 As 251/2014 - 46

26. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, Moravské náměstí 6 Brno, týkající se „žaloby pro zmatečnost“ proti usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 47/2014 - 18 ze dne 30. 4. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 62 A 66/2014 - 13 ze dne 16. 9. 2014,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla 13. 10. 2014 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2014 č. j. 62 A 66/2014 - 13, jímž byla odmítnuta jeho „žaloba pro zmatečnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2014 č. j. 1 As 47/2014 - 18“ pro nepřípustnost.

Přípisem č. j. 6 As 251/2014 - 22 ze dne 20. 10. 2014 byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč a k předložení plné moci udělené advokátu, anebo prokázání příslušného vysokoškolského právnického vzdělání. Na výzvu reagoval stěžovatel žádostí o osvobození od soudních poplatků pro nemajetnost; z obsahu této žádosti (aby byl zbaven též dalších „finančních výloh“), i ze skutečnosti, že šlo o reakci na výzvu k doložení plné moci udělené advokátu, Nejvyšší správní soud dovodil, že stěžovatele žádá též o ustanovení bezplatného právního zástupce.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Usnesením č. j. 6 As 251/2014 - 37 ze dne 5. 11. 2014 Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce a vyzval jej, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále žalobce vyzval, aby ve stejné lhůtě zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno v pondělí dne 10. 11. 2014, dvoutýdenní lhůta ke splnění výzev tak uplynula v pondělí dne 24. 11. 2014.

Stěžovatel však v uvedené lhůtě, ani do dne vydání tohoto usnesení výzvy nesplnil; nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, ani nedoložil své právní zastoupení, příp. schopnost vystupovat v řízení bez advokáta. Stěžovatel též nepožádal o další prodloužení lhůty z vážných důvodů.

Nejvyšší správní soud proto – v souladu s upozorněním, jehož se stěžovateli v citovaném usnesení dostalo – kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn, pročež v řízení nebylo lze pokračovat. Krom toho by řízení mohlo být i zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Petr Průcha předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 6 As 251/2014 - 46, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies