6 As 264/2014 - 27

26. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: EGEM s.r.o., se sídlem Novohradská 736/36, České Budějovice, zastoupené Mgr. Davidem Daňkem, advokátem, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 12, Praha 5, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kolářská 13, Opava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 3. 2010, č. j. 213/1.30/10/14.3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 9. 2014, č. j. 38 Ad 25/2010 – 73,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) ze dne 25. 9. 2014, č. j. 38 Ad 25/2010 - 73 (dále jen „napadený rozsudek“), jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 3. 2010, č. j. 213/1.30/10/14.3 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, jímž byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 400.000,- Kč za spáchání deliktu na úseku bezpečnosti práce podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále povinnost náhrady nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelka při podání kasační stížnosti neuhradila soudní poplatek ve výši 5.000,- Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků – přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 11. 2014, č. j. 6 As 264/2014 – 11, vyzval stěžovatelku k uhrazení soudního poplatku ve výši 5.000,- Kč ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Toto usnesení bylo stěžovatelce prostřednictvím jejího zvoleného zástupce doručeno do datové schránky dne 11. 11. 2014.

Nejvyšší správní soud zjistil, že do  dnešního  dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelkou uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení skončila dnem 18. 11. 2014.


Nejvyšší správní soud dále prověřil, že soudní poplatek za kasační stížnost nebyl do dnešního dne uhrazen.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Nejvyšší správní soud shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému rozsudku krajského soudu nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení, jak je ve výroku uvedeno.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jednomu z jeho účastníků.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Petr Průcha předseda senátu.


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 6 As 264/2014 - 27, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies