6 Azs 158/2014 - 29

25. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: L. G., proti žalovanému: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, týkající se rozhodnutí žalované ze dne 11. 3. 2014, č. j. CPR-16437-2/ČJ-2013-930310-V243, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2014, č. j. 2 A 10/2014 – 36,

takto :

I. Kasační stížnost žalobkyně se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Žalobkyně byla správně vyhoštěna rozhodnutím Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy ze dne 30. 11. 2013, č. j. KRPA-106145-83/ČJ-2012-000022, které bylo potvrzeno rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 3. 2014, č. j. CPR-16437-2/ČJ-2013-930310-V243. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu Městskému soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 23. 5. 2014, č. j. 2 A 10/2014 - 36 žalobu jako nedůvodnou zamítl.

[2]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 3. 7. 2014 doručena blanketní kasační stížnost podaná zástupcem žalobkyně Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, kterou se žalobkyně /stěžovatelka/ domáhá zrušení výše označeného rozsudku Městského soudu v Praze. Ke kasační stížnosti nebyla připojena plná moc tohoto zástupce. Nejvyšší správní soud vyzval dne 17. 7. 2014 uvedeného zástupce stěžovatelky k doložení plné moci pro zastupování stěžovatelky v řízení o kasační stížnosti. Zástupce stěžovatelky nejprve dne 24. 7. 2014 požádal o prodloužení lhůty k doložení plné moci o 15 dní z důvodu zdravotní indispozice stěžovatelky. Přípisem ze dne 6. 8. 2014 požádal zástupce stěžovatelky ze stejných důvodů o opětovné prodloužení lhůty, aby následně dopisem ze dne 19. 8. 2014 zdejšímu soudu sdělil, že z jeho strany došlo z důvodu nesoučinnosti stěžovatelky k vypovězení plné moci s tím, že předpokládá zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu. Ke zpětvzetí kasační stížnosti nicméně nedošlo a zástupce dne 9. 9. 2014 informoval místní soud o tom, že již není oprávněn ve věci činit další úkony.

[3]

Nejvyšší správní soud tudíž usnesením ze dne 25. 9. 2014, č. j. 6 Azs 158/2014 - 23, které nabylo právní moci dne 13. 10. 2014, vyzval stěžovatelku k předložení plné moci udělené ji advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě 15 dnů a k odstranění vad podání doplněním blanketní kasační stížnosti o zákonem stanovené náležitosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě na usnesení nikterak nereagovala, nepředložila plnou moc udělenou advokátovi ani neodstranila vady kasační stížnosti.

[4]

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5]

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje v řízení o kasační stížnosti podmínku, která musí být splněna, aby kasační soud mohl o stížnosti jednat a rozhodnout; pokud stěžovatel podá kasační stížnost, aniž by byl takto zastoupen, popřípadě aniž by takové zastoupení doložil, jde o nedostatek odstranitelný tím, že si dodatečně advokáta zástupcem zvolí, popřípadě plnou mocí již existující zastoupení doloží, či na základě podané žádosti mu zástupce ustanoví soud. Stěžovatelka na výzvu zdejšího soudu k odstranění uvedené vady některým z nastíněných postupů nereagovala.

[6]

Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů kasační stížnost odmítl postupem dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. z důvodu nesplnění podmínek řízení, když vytýkaný nedostatek nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn.

[7]

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s §60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s §120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2014

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 6 Azs 158/2014 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies