7 Afs 214/2014 - 14

25. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: DHL Global Forwarding (CZ) s. r. o., se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4, zastoupený JUDr. Hanou Nenadálovou, advokátkou se sídlem Apolinářská 445/6, Praha 2, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2014, č. j. 6 Af 58/2010 – 60,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2014, č. j. 6 Af 58/2010 - 60, kterým byla zamítnuta jeho žaloba, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí Celního ředitelství Praha ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. 7577-2/2010-170100-021, sp. zn. 7577-3/2010-170100-021, sp. zn. 7577-4/2010-170100- 021, sp. zn. 7577-5/2010-170100-021, sp. zn. 7577-6/2010-170100-021, sp. zn. 7577-7/2010- 170100-021 a sp. zn. 7577-8/2010-170100-021.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 21. 10. 2014, č. j. 7 As 214/2014 – 9, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 7 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení zákonem stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli (jeho zástupci) doručeno dne 23. 10. 2014. Stěžovatel však ani po uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.


Jelikož stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2014

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 7 Afs 214/2014 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies