Konf 31/2012 - 5 - Kompetenční spory: testování historických vozidel

15. 11. 2012, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční

Právní věta

Z § 79b zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb. vyplývá, že testování historických vozidel provádí právnická osoba soukromého práva – tzv. národní autorita (Federace klubů historických vozidel, o. s.) svým jménem prostřednictvím jí zřízených testovacích komisí. Způsob organizace této činnosti spadá výlučně do autonomie národní autority; vznikne-li o výkon oprávnění k testování historických vozidel spor, pak je sporem soukromoprávním, proti němuž se lze bránit žalobou podle § 80 písm. c) o. s. ř.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15.11.2012, čj. Konf 31/2012 - 5)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Pavla Vrchy rozhodl o návrhu Městského soudu v Praze (soud ve správním soudnictví), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 10 (soud v občanském soudním řízení), a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 7 C 97/2011, ve věci žaloby na určení, že klubová testovací komise zřízená 1st Veteran US Car Club Praha v ČR, o. s. je oprávněná ke klubovému testování historických vozidel: žalobce 1st Veteran US Car Club Praha v ČR, o. s., se sídlem v Praze 514, U Trpce 35, IČ 26588421, zastoupený JUDr. Miroslavem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 1, Hybernská 24, a žalovaného Federace klubů historických vozidel ČR, o. s., se sídlem v Praze 10, Záběhlická 125/27, IČ 67799507,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 7 C 97/2011, o žalobě na určení, že klubová testovací komise zřízená 1st Veteran US Car Club Praha v ČR, o. s. je oprávněná ke klubovému testování historických vozidel, je soud v občanském soudním řízení.

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 21. 11. 2011, čj. 7 C 97/2011 - 10, se zrušuje.

Odůvodnění :

Podáním sp. zn. 11 A 44/2012, doručeným dne 23. 4. 2012 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, navrhl Městský soud v Praze jako soud ve správním soudnictví tomuto senátu rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 10 ve věci žaloby na určení, že klubová testovací komise zřízená 1st Veteran US Car Club Praha v ČR, o. s. je oprávněná ke klubovému testování historických vozidel.

Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobce i žalovaný jsou občanskými sdruženími založenými v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zapsanými v seznamu občanských sdružení vedených Ministerstvem vnitra. Žalovaný je současně právnickou osobou, která má udělené oprávnění podle § 79b odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žalobci bylo dne 5. 5. 2010 uděleno Asociací Veteran Car Clubů AČR pověření č. 043 k ustavení klubové testovací komise a testování vozidel na historickou původnost platné 1 rok od data podpisu.

Podle žalobního tvrzení sdělil žalovaný přípisem ze dne 21. 3. 2011 žalobci, že z oznámení Autoklubu České republiky vyplývá, že od 17. 3. 2011 není žalobce oprávněn testovat historická vozidla. Z tohoto důvodu žalovaný vyřadil žalobce z celostátní evidence klubů a klubových testovacích komisařů, kteří mají oprávnění testovat historická vozidla podle vyhlášky č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel. Současně žalovaný žalobci uložil, aby okamžitě vrátil razítko pro klubovou testovací komisi vystavené žalovaným.

Následně žalobce přípisem ze dne 4. 4. 2011 žalovaného vyzval k okamžitému ukončení nezákonných kroků a k nápravě závadného právního stavu, na kterém se žalovaný, který má zákonné zmocnění k testování historických vozidel, podílí. Podle žalobce došlo při jeho vyřazení z celostátní evidence klubů a testovacích komisařů k překročení zákonného zmocnění. Zákon a prováděcí vyhláška č. 355/2006 Sb. umožňuje odejmout klubové testovací komisi oprávnění pouze v případě, že komise nesplňuje podmínky stanovené v Příloze č. 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb.; žádné jiné důvody pro vznik (ani zánik) oprávnění testovat historická vozidla vyhláška ani zákon neukládá. Vnitřní předpisy žalovaného ani metodické pokyny nemohou ukládat subjektům více podmínek, než vyžaduje zákon. Ustanovení § 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb. i čl. 4 Přílohy č. 6 předpokládají, že klubová testovací komise může pozbýt oprávnění testovat historická vozidla, pouze pokud odpadne některý ze zákonných požadavků pro získání statutu klubové testovací komise. Zákon č. 56/2001 Sb. ani předmětná vyhláška však klubům historických vozidel neukládají povinnost členství v právnické osobě, která má zákonné zmocnění k testování historických vozidel. Vyřazení žalobce z celostátní evidence klubových testovacích komisařů tak bylo podle jeho názoru nezákonné.

Vzhledem k tomu, že žalovaný na přípis žalobce ze dne 4. 4. 2011 nereagoval, podal žalobce dne 22. 4. 2011 žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, jíž se domáhal určení, že klubová testovací komise zřízená žalobcem je ve smyslu vyhlášky č. 355/2006 Sb. oprávněná k testování historických vozidel; ve své žalobě zopakoval výše uvedenou argumentaci. Obvodní soud pro Prahu 10 přípisem ze dne 3. 8. 2011, čj. 7 C 97/2011 - 8, účastníkům řízení sdělil, že má za to, že je dána věcná příslušnost Městského soudu v Praze, a umožnil jim vyjádřit se k tomuto postupu soudu ve lhůtě 15 dnů od doručení přípisu. Poté Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 21. 11. 2011, čj. 7 C 97/2011 - 10, vyslovil podle § 104b odst. 2, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „o. s. ř.“), svou věcnou nepříslušnost a věc postoupil Městskému soudu v Praze jako soudu věcně příslušnému. Podle obvodního soudu se žalobce v projednávané věci domáhá ochrany před nezákonným zásahem právnické osoby, jíž bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Citované usnesení obvodního soudu neobsahovalo odůvodnění s odkazem na § 169 odst. 2 o. s. ř.

Městský soud v Praze, jako soud ve správním soudnictví, následně podal zvláštnímu senátu návrh k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Poukázal na § 68 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), podle něhož je žaloba ve správním soudnictví nepřípustná, jedná-li se o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu. Dále zmínil i § 244 odst. 1 o. s. ř., podle kterého lze v občanském soudním řízení projednat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve věci týkající se občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů. Městský soud uzavřel, že žalobce se nedomáhá ani přezkumu správního rozhodnutí podle § 65 s. ř. s., ochrany proti nečinnosti podle § 79 s. ř. s. ani ochrany před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s., ale domáhá se určení právního vztahu podle § 80 písm. c) o. s. ř.; pojem určovací žaloba soudní řád správní neupravuje ani nezná. Z popsaných důvodů městský soud navrhl, aby zvláštní senát vyslovil, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný Obvodní soud pro Prahu 10.

Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi soudem ve správním soudnictví a soudem v občanském soudním řízení se zvláštní senát řídil následující úvahou:

S účinností od 1. ledna 2003 se postupuje při kladných nebo záporných kompetenčních sporech o pravomoc nebo věcnou příslušnost vydat rozhodnutí podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Stranami takového sporu jsou podle § 1 odst. 1 citovaného zákona a) soudy a orgány moci výkonné, územní, zájmové nebo profesní samosprávy, b) soudy v občanském soudním řízení a soudy ve správním soudnictví.

Kladným (pozitivním) kompetenčním sporem je podle § 1 odst. 2 citovaného zákona spor, ve kterém si jedna strana osobuje pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků, o níž bylo  druhou stranou vydáno pravomocné rozhodnutí; záporným (negativním) sporem je podle téhož ustanovení spor, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí v totožné věci individuálně určených účastníků.

Obvodní soud pro Prahu 10 v předcházejícím soudním řízení popřel svou pravomoc věc rozhodnout a rovněž navrhovatel popírá svou pravomoc ve věci rozhodnout poté, co mu byla věc postoupena; zvláštní senát konstatuje, že se v posuzované věci jedná o negativní (záporný) kompetenční spor, k jehož projednání a rozhodnutí je povolán zákonem č. 131/2002 Sb.

Zvláštní senát rozhoduje o kompetenčním sporu podle skutkového a právního stavu ke dni svého rozhodnutí (srov. usnesení zvláštního senátu ze dne 24. 11. 2004, čj. Konf 3/2003 - 18, publikované pod č. 485/2005 Sb. NSS, www.nssoud.cz).

Podle § 79b odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. lze historické vozidlo provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. Z odstavce 2 citovaného ustanovení vyplývá, že testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má udělené oprávnění Mezinárodní federací historických vozidel (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) nebo Mezinárodní automobilovou federací. Výsledek testování vyznačí právnická osoba v průkazu historického vozidla. Výsledek testování platí nejdéle do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo (podtržení doplněno). Ze sedmého odstavce citovaného ustanovení se dále podává, že podmínky provozu historického a sportovního vozidla, způsob a podmínky testování historického a sportovního vozidla a vzor žádosti o provedení testování historického a sportovního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.

Prováděcím právním předpisem je v dané věci vyhláška č. 355/2006 Sb., jejíž § 6 stanoví, že testování historického vozidla provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel podle Mezinárodního technického kódu Mezinárodní federace historických vozidel - FIVA, International Technical Code (dále jen "mezinárodní technický kód") nebo Mezinárodní automobilovou federací podle přílohy K Mezinárodních sportovních řádů - FIA, Appendix K to the International Sporting Code (dále jen "mezinárodní sportovní řády"), a to v rozsahu uděleného oprávnění, prostřednictvím svých testovacích komisí (odstavec 1; podtržení doplněno). Právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel nebo Mezinárodní automobilovou federací (dále jen "právnická osoba") poskytne místně příslušnému úřadu seznam členů svých testovacích komisí s jejich podpisovými vzory a doloží rozsah oprávnění pro testování historických vozidel (odstavec 2). Právnická osoba zajišťuje odborné školení členů klubových a krajských testovacích komisí pro testování historických vozidel (odstavec 3).

Testování historických vozidel se skládá ze dvou dílčích testování. První část testování historických vozidel je klubové testování historických vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla. Druhou částí je testování historických vozidel krajskou testovací komisí, která kontroluje technickou způsobilost historického vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Část klubového testování musí vždy předcházet části testování historického vozidla krajskou testovací komisí. Mezi jednotlivými částmi testování nesmí uplynout doba delší než 30 kalendářních dnů. Krajská testovací komise kontroluje stav historického vozidla, např. stav přední a zadní nápravy, funkčnosti řízení, osvětlení, brzd, bezpečnostních pásů, případně stav opotřebení pneumatik (§ 6 odst. 4 vyhlášky č. 355/2006 Sb.).

Pravidla pro jednotné testování historických vozidel stanoví Příloha 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb. Podle jejího bodu 1 jsou pravidla závazná pro práci klubových i krajských testovacích komisí. Testování historických vozidel na historickou původnost, které provádějí klubové testovací komise, se provádí podle mezinárodního technického kódu před zapsáním vozidla do registru historických vozidel a pak v pravidelných ročních intervalech. Jako historické vozidlo lze schválit mechanicky poháněné vozidlo minimálně 30 let staré, které je uchováváno a udržováno v historicky autentickém stavu (bod 3 Přílohy 6). Klubová testovací komise může být zřízena v klubu historických vozidel po splnění následujících náležitostí: a) v klubu jsou minimálně 3 odborně proškolené osoby pro testování historických vozidel podle § 6 odst. 3 této vyhlášky a na základě absolvování odborného školení jim byl vydán průkaz technického komisaře, b) předseda klubu historických vozidel nahlásí právnické osobě složení klubové testovací komise a předloží podpisové vzory všech členů komise (bod 4 Přílohy 6).

Z metodického pokynu Ministerstva dopravy č. 2/2006 vydaného dne 19. 9. 2006, čj. 11/2006-150-METO, k zabezpečení jednotného postupu při registraci historických vozidel, je zřejmé, že oprávnění testovat historická vozidla na historickou původnost pro vydání „Průkazu historického vozidla“ má právnická osoba, která je národní autoritou Mezinárodní federace historických vozidel FIVA (dále jen FIVA) prostřednictvím svých testovacích komisí. Oprávnění od FIA je v rozsahu přílohy K mezinárodních sportovních řádů FIA a týká se používání historických vozidel pro závody. Potvrzení o příslušném oprávnění a o národní autoritě eviduje Ministerstvo dopravy, odbor schvalování vozidel a předpisů. V současné době je doloženo, že národní autoritou FIVA je Federace klubů historických vozidel ČR (dále jen FKHV ČR) s uděleným oprávněním od FIVA pro testování historických vozidel na historickou původnost. Národní autoritou FIA a držitelem oprávnění FIA pro testování podle přílohy K mezinárodních sportovních řádů FIA je Autoklub České republiky (AČR).“

Zvláštní senát v projednávané věci posuzoval, zda Federace klubů historických vozidel, o. s. při sestavování klubových testovacích komisí oprávněných k provádění testování historických vozidel ve smyslu § 79b zákona č. 56/2001 Sb. ve spojení s § 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb. vystupuje v soukromoprávním nebo veřejnoprávním postavení.

Z § 79b zákona č. 56/2001 Sb. ve spojení s § 6 vyhlášky č. 355/2006 Sb. zřetelně vyplývá, že testování historických vozidel provádí právnická osoba soukromého práva – tzv. národní autorita (Federace klubů historických vozidel, o. s.), která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických vozidel, prostřednictvím svých testovacích komisí. Dikce výše citovaných právních předpisů předpokládá, že testování historických vozidel provádí žalovaný svým jménem prostřednictvím jím zřízených testovacích komisí. Způsob organizace této činnosti spadá výlučně do autonomie žalovaného; děje se tedy v rovině soukromého práva. Úkolem žalovaného je nastavit vlastní pravidla pro kreaci svých testovacích komisí při respektování požadavků stanovených právními předpisy. Vznikne-li o výkon oprávnění k testování historických vozidel spor, pak je sporem soukromoprávním.

Z výše uvedených důvodů zvláštní senát vyslovil, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu v občanském soudním řízení (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb.; výrok I.). Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení obvodního soudu, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté (výrok II.).

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále tedy bude Obvodní soud pro Prahu 10 pokračovat v řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 15. listopadu 2012

JUDr. Michal Mazanec

předseda zvláštního senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2012, sp. zn. Konf 31/2012 - 5, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies