2 Afs 132/2004 - Řízení před soudem: zastavení Řízení pro nezaplacení soudního poplatku

12. 05. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Zastavit řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. (§ 9 odst. 1 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) nelze, dokud nebylo rozhodnuto o kasační stížnosti proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození spojené s žádostí o odkladný účinek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12.05.2005, čj. 2 Afs 132/2004)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce Ing. J. K., zastoupeného JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem Kolín IV., Politických vězňů 27, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Praze, se sídlem Praha 2, Žitná 12, v řízení o kasačních stížnostech žalobce proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 47 a ze dne 11. 1. 2005, č. j. 8 Ca 68/2003 - 82,

takto :

I. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 47 se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

II. Kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2005, č. j. 8 Ca 68/2003 - 82 se odmítá .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti proti usnesení ze dne 11. 1. 2005, č. j. 8 Ca 68/2003 - 82.

Odůvodnění :

Žalobou ze dne 8. 1. 2003 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 11. 2002, č. j. 9645/02 - 130 a podáním ze dne 19. 11. 2003 požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě. Tato žádost byla zamítnuta usnesením městského soudu ze dne 21. 1. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 33. Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 6. 2. 2003 kasační stížnost spojenou s žádostí o přiznání odkladného účinku a podáním ze dne 21. 4. 2004 požádal o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pro řízení o této kasační stížnosti. K výzvě soudu žalobce předložil plnou moc advokáta. Kasační stížnost proti usnesení soudu ze dne 21. 1. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 33 městský soud nepředložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu a usnesením ze dne 10. 6. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 47 zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku za řízení o žalobě.

Proti usnesení o zastavení řízení podal žalobce (dále jen stěžovatel) kasační stížnost, v níž namítl nezákonnost usnesení z důvodů, že proti usnesení ze dne 21. 1. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 33 podal kasační stížnost, kterou spojil s žádostí o přiznání odkladného účinku, a že tedy nelze zastavit řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku, aniž soud vyčká rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o této kasační stížnosti. Navrhl, aby soud toto usnesení zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

S touto kasační stížností úzce souvisí další kasační stížnost podaná proti usnesení městského soudu ze dne 11. 1. 2005, č. j. 8 Ca 68/2003 - 82, kterým byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků pro řízení o výše uvedené předchozí kasační stížnosti. Ta byla podána 31. 1. 2005 s poukazem na špatné majetkové poměry žalobce a s návrhem na zrušení napadeného usnesení.

Důvodnost kasační stížnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.). Kasační stížností proti usnesení o zastavení řízení je namítána jeho nezákonnost ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

Stěžovateli je třeba přisvědčit v názoru, že nelze zastavit řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku dříve, než je rozhodnuto o kasační stížnosti podané proti usnesení o nepřiznání osvobození od tohoto poplatku spojenou s žádostí o přiznání odkladného účinku. Kasační stížnost je podle § 102 odst. 1 s. ř. s. opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu, je přípustná i proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudního poplatku. Je ochranou účastníka před důsledky nezaplacení soudního poplatku v případě, kdy požádal o osvobození od poplatku a rozhodnutí o této žádosti považuje za nezákonné. Skutečnost, že usnesení o nepřiznání osvobození nabylo právní moci, tedy sama o sobě nebyla důvodem k zastavení řízení. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud (§ 109 odst. 1 s. ř. s.), kterému ji soud, který napadené rozhodnutí vydal, předloží (§ 108 odst. 1 s. ř. s.). To městský soud neučinil. Zastavit řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) nelze, dokud o kasační stížnosti proti rozhodnutí o nepřiznání osvobození spojené s žádostí o odkladný účinek, nebylo rozhodnuto. Teprve doručením rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti (event. o nepřiznání odkladného účinku této kasační stížnosti) stěžovatel zjistí, zda je povinen soudní poplatek ze žaloby zaplatit a případně jeho úhradou zajistit řádné pokračování v řízení o žalobě a předejít hrozbě zastavení řízení.

Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu v Praze 10. 6. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 47 zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

V dalším řízení rozhodne Městský soud v Praze i o náhradě nákladů řízení o této kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

O této kasační stížnosti, jako směřující proti zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, rozhodl Nejvyšší správní soud bez zaplacení soudního poplatku, když v dané věci bylo o osvobození opakovaně žádáno a proti rozhodnutím o nepřiznání osvobození dosud nejsou kasační stížnosti vyřízeny. Tím se stává bezpředmětnou kasační stížnost směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2005, č. j. 8 Ca 68/2003 - 82 o nepřiznání osvobození od soudního poplatku pro toto kasační řízení. Proto byla současně tato  druhá kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítnuta pro nedostatek podmínek řízení. Při odmítnutí návrhu nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. května 2005

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu..

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2005, sp. zn. 2 Afs 132/2004, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies