10 As 221/2014 - 13

20. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: P. Č., ve věci návrhu ze dne 3. 1. 2013, o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 10. 2014, čj. Na 9/2013 - 22,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Kasační stížností se navrhovatel (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce. Krajský soud v otázce posouzení předpokladů stěžovatele pro osvobození od soudních poplatků dospěl k závěru, že stěžovatel netvrdil ani nedoložil nedostatečnost svých příjmů.

[2]

Podstatou návrhu stěžovatele adresovaného krajskému soudu je jeho nesouhlas s postupem Krajského soudu v Českých Budějovicích při doručování zásilek stěžovateli a přesvědčení, že soudem používané obálky se zeleným pruhem jsou vadné. Dále se stěžovatel domáhá, aby krajský soud přikázal České poště, s. p, zdržet se vracení jemu adresovaných zásilek před uplynutím 10 kalendářních dnů a Ministerstvu spravedlnosti a předsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích aby dále přikázal do rozhodnutí soudu zastavit tisk, distribuci a používání obálky se zeleným pruhem typu III.

[3]

Usnesení krajského soudu o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků napadl stěžovatel kasační stížností, a to s argumentací shodnou s odůvodněním stovek jiných jím podaných návrhů i kasačních stížností. Znovu namítá aroganci, šikanu a neodstranitelnou sveřepou pitomost krajského soudu. Obdobně jako v jiných právních věcech stěžovatele má i nyní Nejvyšší správní soud za to, že stěžovatel svými podáními (a tedy i nynější kasační stížností) toliko zneužívá práva na soudní ochranu, veden snahou vést soudní řízení pro řízení, a nikoliv proto, aby byla ochraňována jeho reálně existující práva. Podrobně vyložil Nejvyšší správní soud svůj postoj k těmto snahám stěžovatele v usnesení ze dne 13. 11. 2014, čj. 10 As 226/2014-16. Pro skutkovou a právní podobnost nyní řešené věci Nejvyšší správní soud na toto usnesení odkazuje, neboť nemá důvodu jakkoli se odchýlit od argumentace v citovaném usnesení použité a stěžovateli známé. Kasační stížnost proto Nejvyšší správní soud odmítl pro nepřípustnost podle § 46 odst. 1 písm. d) za použití § 120 s. ř. s.

[4]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2014

Daniela Zemanová předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. 10 As 221/2014 - 13, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies