8 As 161/2014 - 30

19. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. Z.,zastoupeného Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem Šafaříkovy sady 5, Plzeň, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje,se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2014, čj. DSH/899/14,v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 8. 2014, čj. 17 A 10/2014 – 39,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel dne 14. 10. 2014 kasační stížnost žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 8. 2014, čj. 17 A 10/2014 – 39, jímž soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2014, čj. DSH/899/14. Žalobce zároveň navrhl, aby soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

[2]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3]

Stěžovatel neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost a za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti současně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 29. 10. 2014, čj. 8 As 161/2014 – 10, vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost do 2 týdnů od doručení výzvy, a k zaplacení soudního poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti do 5 dnů od doručení výzvy. Současně jej poučil, že nebudou-li poplatky ve stanovených lhůtách zaplaceny, soud zastaví řízení o kasační stížnosti a o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tato výzva byla zástupci žalobce doručena 31. 10. 2014.

[4]

Stěžovatel nezaplatil soudní poplatky ani v dodatečné lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5]

Protože Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti, již samostatně nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

[6]

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 19. listopadu 2014

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2014, sp. zn. 8 As 161/2014 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies