9 As 246/2014 - 38

13. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobců: a) Ing. F. B., b) H. B., proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2014, č. j. KUJI 40661/2014, sp. zn. OUP 184/2014- Ko-2, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 2014, č. j. 29 A 58/2014 – 18,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobců se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce a) a žalobkyně b) (dále jen „stěžovatelé“) napadli kasační stížností v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jímž byla odmítnuta jejich žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného. Žalovaný jím zrušil usnesení Městského úřadu Moravské Budějovice ze dne 10. 3. 2014, č. j. MUMB/OVUP/6018/2014, sp. zn. Výst- 2891/2006-ODSN/No, kterým bylo přerušeno řízení o odstranění stavby dle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[2]

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení, mezi které patří i povinnost uhradit soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

[3]

Stěžovatelé uvedený soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatili, ačkoli podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost a jeho poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti; tímto okamžikem je též poplatek splatný (§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

[4]

Stěžovatelé společně s podanou kasační stížností doručili žádost, kterou se domáhali osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. V návaznosti na tuto žádost byli vyzváni, aby doložili osobní, majetkové a výdělkové poměry, což učinili.

[5]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 10. 2014, č. j. 9 As 246/2014 - 34, žádost o osvobození od soudního poplatku, jakož i žádost o ustanovení advokáta podle § 36 odst. 3, věty třetí, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) zamítl (ve výrocích I. a II.) s odůvodněním, že kasační stížnost stěžovatelů zjevně nemůže být úspěšná. Současně stěžovatele vyzval (ve výrocích III. až VI.) k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moci udělené advokátovi; k tomu jim určil lhůtu 1 týdne od doručení. Stěžovatelé byli současně poučeni o následcích spojených s nesplněním povinností stanovených v uvedené výzvě.

[6]

Uvedené usnesení bylo stěžovatelům doručeno v pondělí 27. 10. 2014. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta stanovená podle týdnů uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Lhůta k zaplacení soudního poplatku stanovená uvedeným usnesením tak uplynula v pondělí 3. 11. 2014. Stěžovatelé přesto do dnešního dne na výzvu k zaplacení soudního poplatku nereagovali a poplatek neuhradili.

[7]

Lze tedy shrnout, že požadovaný soudní poplatek v dané věci – i přes výše uvedenou výzvu – zaplacen nebyl, a proto Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2014

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. 9 As 246/2014 - 38, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies