8 Afs 147/2014 - 29

13. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: R. S., zastoupeného JUDr. Františkem Marťánem, advokátem se sídlem Renneská třída 412/34, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství,se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 6. 2014, čj. 15493/14/5000-14102-711138, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2014, čj. 29 Af 61/2014 – 13,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen k rukám zástupce žalobce JUDr. Františka Marťána z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

1.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj dodatečným platebním výměrem ze dne 4. 2. 2013, čj. 333491/13/3006-05302-706681, doměřil žalobci daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 ve výši 0 Kč, doměřil daňovou ztrátu ve výši - 69 070 Kč a stanovil povinnost uhradit penále ve výši 3453 Kč.

2.

Žalovaný zamítl odvolání žalobce rozhodnutím čj. 15493/14/5000-14102-711138 ze dne 13. 6. 2014.

3.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji usnesením ze dne 28. 8. 2014, čj. 29 Af 61/2014 – 13, odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s., protože žalobce neuvedl ve lhůtě pro podání žaloby žádný žalobní bod.

4.

Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností, odeslanou prostřednictvím datové schránky dne 12. 9. 2014.

5.

Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve přípustností kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

6.

Po předložení spisu krajského soudu Nejvyšší správní soud zjistil, že usnesení krajského soudu čj. 29 Af 61/2014 – 13 bylo zástupci stěžovatele doručeno ve čtvrtek dne 28. 8. 2014. Lhůta pro podání kasační stížnosti uplynula ve čtvrtek dne 11. 9. 2014 (§ 106 odst. 2 s. ř. s. za použití § 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost odeslaná prostřednictvím datové schránky dne 12. 9. 2014 je tedy opožděná, zmeškání lhůty přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

7.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.].

8.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

9.

Podle § 10 odst. 3 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla odmítnuta před prvním jednáním, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5000 Kč stěžovateli. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (§ 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích) k rukám zástupce stěžovatele JUDr. Františka Marťána.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 13. listopadu 2014

JUDr. Jan Passer předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. 8 Afs 147/2014 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies