10 Afs 230/2014 - 33

13. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: BESJORK, s. r. o.,se sídlem Starobrněnská 3, Brno, zast. JUDr. Liborem Nedorostem, Ph.D., advokátem se sídlem Malostranské nám. 265/6, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 27. 6. 2012, čj. 9733/12-1301-704581, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 9. 2014, čj. 31 Af 127/2012-112,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Libora Nedorosta, Ph.D., advokáta, a to do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

[1]

Na základě zpráv o výsledcích vytýkacích řízení ze dne 6. 12. 2010 Finanční úřad v Brně I vydal dne 15. 12. 2010 platební výměry, jimiž žalobkyni vyměřil daň z přidané hodnoty za zdaňovací období čtvrté čtvrtletí 2009, resp. první čtvrtletí 2010. Žalobkyně se odvolala. Finanční ředitelství v Brně pak rozhodnutím specifikovaným v záhlaví odvolání zamítlo. Žalobu proti tomuto rozhodnutí krajský soud rozsudkem cit. v záhlaví zamítl.

[2]

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla rozsudek krajského soudu kasační stížností.

[3]

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[4]

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení napadeného rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

[5]

Z obsahu soudního spisu vyplynulo, že rozsudek krajského soudu byl zástupci žalobkyně pro řízení o žalobě doručen prostřednictvím datové schránky, a to dne 2. 10. 2014 (čtvrtek). Rozsudek krajského soudu obsahoval řádné poučení o opravných prostředcích včetně lhůty k podání kasační stížnosti. Lhůta k podání kasační stížnosti uběhla dne 16. 10. 2014 (čtvrtek). Kasační stížnost byla zdejšímu soudu prostřednictvím datové schránky podána až 21. 10. 2014, tj. po marném uplynutí zákonné lhůty k podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.

[6]

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[7]

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka zaplatila za podanou, nicméně opožděnou kasační stížnost soudní poplatek ve výši 5000 Kč, Nejvyšší správní soud jí dle § 10 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tento poplatek vrací. Proto, jak uvedeno ve výroku III., bude stěžovatelce k rukám jejího právního zástupce JUDr. Libora Nedorosta, Ph.D. vracen celý zaplacený poplatek ve výši 5000 Kč, a to do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2014

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2014, sp. zn. 10 Afs 230/2014 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies