3 As 95/2014 - 44

12. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: I. K., proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát, se sídlem Čechovo nábřeží 1791, za účasti: F. K., o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 10. 2012, sp. zn. ZKI PU-O- 27/191/2012/6, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích z 26. 3. 2014, č. j. 52 A 68/2012 – 110,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žalobkyni se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 2.500 Kč. Tato částka jí bude poukázána ve lhůtě 30 dní od právní moci tohoto usnesení.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost, kterou se domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, z 26. 3. 2014, č. j. 52 A 68/2012 – 110.

Nejvyšší správní soud usnesením z 21. 7. 2014, č. j. 3 As 95/2014 - 24 stěžovatelku k její žádosti osvobodil od soudních poplatků ve výši 50% a vyzval ji k zaplacení poplatku za kasační stížnost ve výši 2.500 Kč; stěžovatelka zaplatila soudní poplatek kolkovými známkami.

Nejvyšší správní soud usnesením z 20. 10. 2014, č. j. 3 As 95/2014 - 40 poté zamítl žádost stěžovatelky o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti (výrok I.), neboť dospěl k závěru, že u stěžovatelky nejsou splněny zákonné podmínky § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen „s. ř. s.“). Výrokem II. téhož usnesení Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval k prokázání splnění podmínky povinného zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s. tak, aby ve lhůtě dvou týdnů doložila zastoupení advokátem nebo aby ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 11. 2014 zaslala podání, v němž mj. uvedla, že zastoupení advokátem doložit nemůže, nehodlá přenechat zemědělské pozemky pachtovnímu užívání a dále se zabývala okolnostmi otravy hospodářských zvířat na pozemcích své matky a jednáním dalších osob – např. orgánů veterinární správy. Stěžovatelka výzvu k prokázání povinného zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s. ke dni vydání tohoto usnesení nesplnila.

Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost stěžovatelky odmítl, neboť odstranitelný nedostatek podmínek řízení – absence povinného zastoupení advokátem (srov. § 105 odst. 2 s. ř. s.) – nebyla přes výzvu Nejvyššího správního soudu splněna a pro tento nedostatek nelze v řízení dále pokračovat.

Podle § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vrátil Nejvyšší správní soud stěžovatelce zaplacený soudní poplatek ve výši 2.500 Kč, neboť kasační stížnost byla před prvním jednáním odmítnuta. Soudní poplatek bude vrácen stěžovatelce na účet č. 2800008704/2010, jak jej označila v podání z 3. 11. 2014.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 3 As 95/2014 - 44, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies