2 As 142/2014 - 28

12. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: J. Z., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2013, č. j. MSK 115243/2013, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2014, č. j. 20 A 16/2014 - 23,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč; tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

[1]

Kasační stížností podanou dne 6. 8. 2014 žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2014, č. j. 20 A 16/2014 – 23 (dále též „krajský soud“ a „napadené usnesení“), jímž byla podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta jeho žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného.

[2]

Jelikož stěžovatelova blanketní kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 a § 37 odst. 3 s. ř. s., Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 24. 9. 2014, č. j. 2 As 142/2014 – 21, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení kasační stížnost doplnil tak, že uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá, čeho se kasační stížností domáhá, a dále z jakého důvodu byla kasační stížnost podána, a tento důvod skutkově a právně konkretizuje. Stěžovatel byl zároveň poučen, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud jeho kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 29. 9. 2014, lhůta pro odstranění vad podání tedy uplynula dne 29. 10. 2014. Stěžovatel však v této lhůtě ani později na výzvu v citovaném usnesení nereagoval a kasační stížnost do dne vydání tohoto usnesení nedoplnil.

[3]

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[4]

Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě stěžovatel nedoplnil chybějící náležitosti podání ve smyslu § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s., je zde nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelem k výzvě soudu odstraněn a pro který nelze v řízení pokračovat. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a za použití § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

[5]

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. V souvislosti s odmítnutím kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 10 odst. 3 poslední věta a § 10a odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 5000 Kč za řízení o kasační stížnosti, a to k rukám jeho zástupce.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 2 As 142/2014 - 28, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies