3 Azs 172/2014 - 39

12. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: L. M., zast. Mgr. Markem Čechovským, advokátem, se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o žalobě žalobkyně ze dne 1. 8. 2014, doručené Městskému soudu v Praze dne 4. 8. 2014, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 6. 2014 č. j. MV-90396-3/SO/sen-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze z 14. 8. 2014, č. j. 10A 124/2014 - 25,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně svým podáním dne 26. 8. 2014 (dále též jen „stěžovatelka“) napadla kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2014, č. j. 10A 124/2014 – 25.

Dalším podáním ze dne 4. 11. 2014 vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět v plném rozsahu.

Nejvyšší správní soud o vážnosti, určitosti a srozumitelnosti tohoto procesního úkonu stěžovatelky nemá pochybnosti, a proto podle §47 odst. 1 ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 3 Azs 172/2014 - 39, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies