4 As 178/2014 - 29

12. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: P. Č., o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 8. 2014, č. j. 10 Na 16/2014 – 26,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Podáním ze dne 12. 2. 2014 žalobce navrhl, aby Krajský soud v Českých Budějovicích určil nezákonnost svých úkonů ve spisech vedených pod sp. zn. 10 Na 51/2013, sp. zn. 10 Na 52/2013, sp. zn. 10 Na 55/2013 a sp. zn. 10 Na 57/2013, jimiž bylo vysloveno, že žaloby žalobce v uvedených věcech nesplňovaly zákonné náležitosti; současně se domáhal, aby byly žaloby předány senátu příslušnému k jejich projednání podle rozvrhu práce.

[2]

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením, vydaným asistentkou soudce, ze dne 17. 2. 2014, č. j. 10 Na 16/2014 – 2, žalobci uložil, aby odstranil vady svého podání ze dne 12. 2. 2014 a toto podání uvedl do souladu se zákonem, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení. Současně jej poučil, že nebude-li ve stanovené lhůtě doplněno nebo opraveno, soud podání odmítne. Proti usnesení krajského soudu ze dne 17. 2. 2014 se žalobce bránil podáním ze dne 3. 3. 2014, které bylo přípisem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2014, č. j. 3 As 50/2014 – 6, vyhodnoceno jako námitky ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[3]

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 8. 4. 2014, č. j. 10 Na 16/2014 – 13, podání žalobce ze dne 3. 3. 2014 odmítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení o tomto podání. V odůvodnění poukázal na to, že ze strany žalobce nebyly ve lhůtě stanovené výzvou soudu a ani později do vydání usnesení odstraněny vady žaloby, a nezbylo tak, než jeho podání odmítnout podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Proti usnesení krajského soudu ze dne 8. 4. 2014 se žalobce bránil kasační stížností ze dne 2. 5. 2014, ve které navrhl, aby bylo usnesení krajského soudu zrušeno. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 7. 2014, č. j. 6 As 110/2014 – 16, řízení zastavil pro nezaplacení soudního poplatku, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[4]

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 18. 8. 2014, č. j. 10 Na 16/2014 – 26, podání žalobce ze dne 12. 2. 2014 odmítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění poukázal na to, že ze strany žalobce nebyly ve lhůtě stanovené výzvou soudu a ani později do vydání usnesení odstraněny vady žaloby, a nezbylo tak, než jeho podání odmítnout podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

[5]

Proti usnesení krajského soudu ze dne 18. 8. 2014 se žalobce (dále též „stěžovatel“) brání nyní projednávanou kasační stížností ze dne 26. 8. 2014, ve které navrhl zrušení napadeného usnesení a přikázání věci nezaujatému soudu.

[6]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 9. 2014, č. j. 4 As 178/2014 – 9, stěžovatele vyzval, aby zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, a dále aby předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo  doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel podáním ze dne 29. 9. 2014 požádal o osvobození od soudních poplatků a navrhl, aby mu byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce.

[7]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 10. 2014, č. j. 4 As 178/2014 – 19, zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků, jakož i návrh na ustanovení zástupce a současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, který podle položky 19 Sazebníku poplatků [příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)] činí 5.000 Kč, a dále aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

[8]

Podáním ze dne 5. 11. 2014 stěžovatel sdělil, že nevyhoví požadavkům, které mu byly uloženy výzvou Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2014. Vyjádřil přesvědčení, že toto usnesení nebylo řádně odůvodněno a výrok o neosvobození stěžovatele od soudních poplatků neodpovídá obsahu jeho žádosti.

[9]

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v projednávané věci byly naplněny podmínky pro zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost.

[10]

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon,“ přičemž poznámka pod čarou odkazuje například na zákon o soudních poplatcích. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně užít i pro řízení o kasační stížnosti.

[11]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích „jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti.“ Podle § 9 odst. 1 téhož zákona „nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

[12]

V projednávané věci nebyl poplatek za kasační stížnost zaplacen současně s jejím podáním, přičemž usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2014 byl stěžovatel vyzván k jeho zaplacení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení a současně poučen, že nebude- li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o jeho kasační stížnosti zastaví. Usnesení bylo doručováno na stěžovatelem  udanou adresu pro  doručování, přičemž z doručenky do vlastních rukou, vztahující se k doručování usnesení a k němu ve spise připojené, se podává, že toto byly stěžovateli doručeno osobním převzetím stěžovatelem dne 30. 10. 2014.

[13]

Lhůta k zaplacení soudního poplatku proto počala běžet dne 31. 10. 2014 a marně uplynula ve čtvrtek dne 6. 11. 2014, a to v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 věta první s. ř. s., podle něhož „lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.“ Soudní poplatek však stěžovatelem nebyl v určené lhůtě a ani později až do dne vydání tohoto usnesení zaplacen, přičemž stěžovatel na výzvu k jeho zaplacení reagoval podáním ze dne 5. 11. 2014, jímž výslovně sdělil, že uloženým požadavkům nevyhoví.

[14]

Vzhledem k tomu, že poplatek za kasační stížnost nebyl žalobcem jako stěžovatelem v soudem stanovené lhůtě a ani později až do dne vydání tohoto usnesení zaplacen, přičemž stěžovatel byl poučen o následcích takového jednání, Nejvyšší správní soud řízení o jeho kasační stížnosti v souladu s § 47 písm. c) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. a ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích výrokem I. zastavil.

[15]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. výrokem II. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 4 As 178/2014 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies