Na 409/2014 - 7

12. 11. 2014, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, ve věci navrhovatele T. P., proti odpůrci Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem Praha 2, Na poříčním právu 1, o žádosti navrhovatele o přezkum rozhodnutí žalované ze dne 15. 10. 2014, č. j. MPSV- UM/9730/14/4S-OLK,

takto :

Věc se postupuje věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění :

Nejvyšší správní soud obdržel dne 27. 10. 2014 žádost navrhovatele o přezkum rozhodnutí odpůrce ze dne 15. 10. 2014, č. j. MPSV-UM/9730/14/4S-OLK, jímž bylo přerušeno řízení o jeho odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Olomouci, ze dne 24. 9. 2014, č. j. 106052/2014/PRO, ve věci příspěvku na péči. Odvolací řízení bylo přerušeno na dobu, po kterou bude Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí v Brně posuzovat zdravotní stav navrhovatele. Z obsahového hlediska lze žádost považovat za žalobu podle § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Soudy rozhodující ve správním soudnictví, tedy krajské soudy a Nejvyšší správní soud, poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem a za podmínek stanovených zákonem Pravomoc těchto soudů je upravena v ustanovení § 4 s. ř. s., podle jehož odstavce 1 soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“).

Věcně příslušné k řízení jsou v těchto případech podle ustanovení § 7 odst. 1 s. ř. s. krajské soudy. Místně příslušným, mimo jiné také pro řízení ve věcech příspěvku na péči, je podle ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. ten krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

Z materiálního hlediska lze nyní posuzovaný návrh pod shora uvedenou specifikaci podřadit. Věcně a místně příslušným k projednání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ovšem není Nejvyšší správní soud (viz také ustanovení § 12 s. ř. s.), nýbrž Krajský soud v Brně, v obvodu jehož působnosti navrhovatel bydlí - viz Příl. 2 bod. 7 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.

Nejvyšší správní soud si je vědom povahy posuzovaného návrhu, nicméně s důrazem na procesně správné řešení postupuje věc k rozhodnutí Krajskému soudu v Brně věc jako soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení : Proti tomuto usnesení nelze podat opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. Na 409/2014 - 7, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies